โครงการ ผ่อนคลาย กับ ART THERAPY

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการเรียนที่เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้อย่างลึกซึ้ง เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องใช้ศักยภาพและกระบวนการทางความคิดเป็นอย่างมาก และอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงก่อให้เกิดการสะสมความเครียดที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ผลจากปฏิกิริยาตอบสนองที่มีต่อความเครียด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายเกิดการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้เกิดอาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน แผลในกระเพาะอาหาร มีความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมน ทางด้านจิตใจจะเต็มไปด้วยการหมกมุ่นทางความคิด ไม่สนใจสิ่งรอบตัว ขาดสมาธิ สูญเสียความเชื่อมั่นในการจัดการกับชีวิตของตัวเอง ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง บางรายที่ตกอยู่ในสภาวะความเครียดเป็นระยะเวลานานก่อให้เกิดอาการทางจิต จนกลายเป็นโรคจิตประสาทได้และแสดงออกผ่านพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนไป เช่น เบื่ออาหารหรือบางครั้งรู้สึกหิวตลอดเวลา มีอาการนอนหลับยาก ประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง ก้าวร้าว มีความอดทนต่ำ เป็นต้น ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดมุมมองทางความคิดและนำไปปรับใช้ในการจัดการกับสภาวะความเครียดของตนเองในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์


เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแรงบันดาลใจในการเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างมีความสุข

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 50 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 10 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับแง่มุมในการเรียนรู้การผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถนำมุมมองและวิธีการที่ได้ไปปรับใช้กับการเรียน และการทำงานหลังจบการศึกษา