โครงการ ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีการมุ่งเน้นผลิตงานวิชาการและบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งแฝงการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ดีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บัณฑิตในภายภาคหน้า การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ การพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ใน 3 มิติ คือ การพัฒนาทางด้านมุมมองวิธีคิด การพัฒนาทางจิตใจ และการพัฒนาทางด้านท่าที พฤติกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกจากวิกฤตการณ์ปัญหาต่างๆ ที่สังคมไทยกำลังเผชิญหน้ารับมืออยู่ในระยะยาว ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) เป็นทักษะเสริม (soft skills) ที่มีความจำเป็นในการทำงานร่วมกันในกลุ่มย่อยจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ผู้นำที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะที่ดี ได้แก่ ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร การให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียม การประณีประนอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน การมีความสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การนำพาให้บรรลุเป้าหมายองค์กรตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากคุณลักษณะความเป็นผู้นำข้างต้น ภาวะผู้นำยังสามารถแบ่งประเภทออกได้ตามแนวทางปฏิบัติ เช่น ภาวะผู้นำประเภทชำนาญการ (Expert) ที่มีการค้นคว้าหาข้อมูล ภาวะผู้นำประเภทนักยุทธศาสตร์ (Strategist) ที่ใช้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการประเมินความสามารถผู้ร่วมงาน และใช้การจัดการบริหารงานอย่างเหมาะสมตามทรัพยากรที่มี ภาวะผู้นำประเภทเผด็จการ ที่ตัดสินใจ จัดการ บริหาร ทุกภาคส่วนด้วยอำนาจของตนแบบเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดโดยไม่รับฟังข้อเสนอแนะหรือคำชี้แจงใดๆ ดังนั้น องค์การนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ ของการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ด้านภาวะผู้นำ จึงกำหนดจัดโครงการ

วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเป็นผู้นำที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนา

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 50 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถแสดงศักยภาพผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในงานต่างๆ