โครงการ เจ๋งจนคนอื่นต้องจับตา

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น นอกจากจะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนแล้ว ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะในด้านต่างๆมากขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ อย่างไรก็ตามภายหลังจากการจบการศึกษา ปัจจัยสำคัญที่นำบัณฑิตไปสู่ความสำเร็จคือ ภาวะความเป็นผู้นำ เนื่องจากต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นและใช้ในการบริหารชีวิตที่ถูกต้อง นอกจากนี้สถานประกอบการต่างๆจำเป็นต้องอาศัยผู้ร่วมงานที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้และทักษะ ความชำนาญด้านการบริหารจัดการสามารถปรับตัวได้ตามสภาวะแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องมี คุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ เพื่อจะสามารถปฏิบัติพันธกิจให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดโครงการอบรม

วัตถุประสงค์


เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ การสื่อสารภายในองค์กร ในรูปแบบวิธีต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 90 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 12 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาท และความสำคัญของการแสวงหาความเป็นเลิศในตัวเองที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการในชีวิตประจำวันได้
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้ในด้านการสร้างสรรค์ผลงาน และทัศนคติในการนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเกิดความสามัคคีและมิตรภาพที่ดีต่อกัน