CULTURAL TRIP AT GO KARN TOGETHER

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานศึกษาที่มีหลายวิทยาเขต ตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครฯ และต่างต่างจังหวัด มีนักศึกษาไทยและต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยภาระงานด้านการศึกษา และเวลาเรียน ทำให้นักศึกษามีโอกาสทำความรู้จักกันน้อย อีกทั้งนักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวกับวัฒนธรรมไทย ทางองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ตลอดจนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติได้ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติเข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทย ผ่านการทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 17-18 พ.ย. 2561 เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ตามสถานที่ดังนี้ 1. วัดหินแท่นลำภาชี 2. เมืองมัลลิกา รศ.124 3. ถ้ำกระแซและเส้นทางรถไฟสายมรณะ 4. สะพานแม่น้ำแควและตลาดพลอย

วัตถุประสงค์


เพื่อให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสฝึกฝนและเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 7 คน
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาต่างชาติ) จำนวน 33 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ