Leaderships and management skills


หมายถึง การพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้นำ และการบริหารจัดการ โดยกิจกรรมหรือโครงการในทักษะทางด้านนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  • เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษา เช่น การพัฒนาทางด้านความคิดเชิงกลยุทธ์และ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสังคม เทคนิคการ สร้างแรงจูงใจ
  • เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการด้านต่าง ๆ ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน เช่น การจัดการบริหารเวลา การจัดการทางด้านการเงิน
  • ตัวอย่างโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้พัฒนาทักษะทางด้านนี้ ได้แก่