Communication and Language Skills


หมายถึง การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร โดยกิจกรรมหรือโครงการในทักษะทางด้านนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านภาษาที่นอกเหนือจากภาษาที่นักศึกษาใช้เป็นหลัก เช่น นักศึกษาไทยควร ศึกษาภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก สามารถร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาไทยได้ โดยภาษาที่เรียนเพิ่มเติมนั้น ควรเน้นไปในการใช้งานจริง ได้แก่ การพูด การฟัง หรือการเขียน
  • เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งการพูด การเขียน หรือการนำเสนอโดยการใช้ สื่อ แบบต่างๆ ซึ่งนักศึกษาควรมีความสามารถใช้การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การพูดในที่สาธารณะ การนำเสนอผลงานในที่ประชุม การสื่อสารในองค์กร การสื่อสารในสถานการณ์ที่มีความขัดแยัง การนำเสนอโครงการเพื่อขอทุน เป็นต้น
  • ตัวอย่างโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้พัฒนาทักษะทางด้านนี้ ได้แก่