Information technology skills


หมายถึง การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว วิเคราะห์ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้พัฒนาทักษะทางด้านนี้ ได้แก่