แนวทางการปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรม Professional and Personal Skills Development


ร่วมกิจกรรมกับส่วนงานจัดโดย คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย


นักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร หรือส่วนงาน


นักศึกษาหรือส่วนงาน ส่งแบบฟอร์มขอเทียบกิจกรรม
(แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด ทั้งแบบฟอร์มของนักศึกษา และแบบฟอร์มของส่วนงาน)


เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา รวบรวมเอกสารการเทียบกิจกรรม เข้านำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา เพื่อพิจารณา (2 เดือน/ครั้ง)


แจ้งผลการพิจารณากลับไปที่นักศึกษาหรือหลักสูตร


นักศึกษาสามารถตรวจสอบการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบของบัณฑิตวิทยาลัยได้ภายใน 15 วัน หลังได้รับการแจ้งผลการพิจารณา


ในกรณีไม่พบรายชื่อตนเองให้ติดต่อที่ งานกิจการนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2441-4125 ต่อ 211-213