แนวทางการปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรม Professional and Personal Skills Development


ร่วมกิจกรรมออนไลน์กับบัณฑิตวิทยาลัย


นักศึกษาเลือกกิจกรรมที่สนใจในระบบออนไลน์จากหน้าเว็บไซต์


ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมวีดีโอออนไลน์


ชมวีดีโอออนไลน์ (ปฏิบัติตามคำแนะนำ ขณะชมวิดีโอเพื่อยืนยันการเข้ารับชม)


เมื่อชมวิดีโอเสร็จ ให้พิมพ์คำสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน


ตรวจสอบการยืนยันการเข้าชมวิดีโอได้ ภายใน 15 วัน หลังเข้าชม


ในกรณีไม่พบรายชื่อตนเองให้ติดต่อที่ งานกิจการนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2441-4125 ต่อ 211-213