แนวทางการปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรม Professional and Personal Skills Development


ร่วมกิจกรรมออนไลน์กับบัณฑิตวิทยาลัย


นักศึกษาเลือกกิจกรรมที่สนใจในระบบออนไลน์จากหน้าเว็บไซต์


ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมวีดีโอออนไลน์


ชมวีดีโอออนไลน์ (ปฏิบัติตามคำแนะนำ ขณะชมวิดีโอเพื่อยืนยันการเข้ารับชม)


เมื่อชมวีดีโอเสร็จ นักศึกษาต้องตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในวีดีโอ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
จึงจะสามารถพิมพ์ certificate


ตรวจสอบการยืนยันการเข้าชมวิดีโอได้หลังจากมีผลผ่านร้อย 70


ในกรณีไม่พบรายชื่อตนเองให้ติดต่อที่ งานกิจการนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2441-4125 ต่อ 600-605