แนวทางการปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรม Professional and Personal Skills Development


ร่วมกิจกรรมกับบัณฑิตวิทยาลัย


นักศึกษาดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่สนใจ


ลงทะเบียนออนไลน์


ได้รับจดหมายตอบรับการลงทะเบียน และกำหนดการกิจกรรมนั้นๆ


เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับประกาศนียบัตรกิจกรรม


ตรวจสอบการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายใน 5 วัน หลังเสร็จกิจกรรม


ในกรณีไม่พบรายชื่อตนเองให้ติดต่อที่ งานกิจการนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2441-4125 ต่อ 600-605