คำถามที่พบบ่อย


สามารถลงที่คณะอื่นจัดได้ แต่ต้องขอหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมมาด้วยและจะใช้นับเป็น 1 ใน 3 กิจกรรมที่ให้เทียบเคียงได้
ได้ โดยผ่านทางองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หรือองค์การนักศึกษาของทางคณะ
ได้ สามารถส่งข้อเสนอแนะได้ผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมที่จัดเต็มวัน หรือจัดหลายวันต้องอยู่จนครบเวลาที่จัดกิจกรรมนั้น ๆ