ภาพกิจกรรม


ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
1. โครงการอบรมเรื่อง การโค้ชสมองเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมทางความคิด 15 มิ.ย. 2561
2. โครงการ "เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ 9 – 10 มิ.ย. 2561
3. โครงการจัดสวนขวด-สวนแก้วจิ๋ว Terrarium Miniature World 22 เม.ย. 2561
4. โครงการปฏิบัติธรรม "การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล" 10 – 12 มี.ค. 2561
5. โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2561 4 มี.ค. 2561
6. โครงการมหิดลอาสาพัฒนาความรู้สู่น้อง ณ โรงเรียนบ้านช่องแคบ 19 - 20 ม.ค. 2561
7. โครงการ 1 วันเพื่อ 1 ปี ส่งมอบวันดีดีให้แก่ผู้พิการทางสายตา 17 ม.ค. 2561
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
8. โครงการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 1 เม.ย. 2561
9. โครงการอบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 27 ม.ค. 2561
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
10. โครงการใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม 10 ก.พ. 2561
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1. Cultural Trip: มัคคุเทศก์บัณฑิต ณ บางกระเจ้า วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
ณ Bang ka Chao, Phrapradaeng District, Samut Prakan Province
2 โครงการอบรม "เสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษามือ" วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3. โครงการอบรม "Art of public speaking workshop" วันพุธที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4. โครงการอบรม "เปิดตำรับขนมไทย: ลูกชุบ" (รอบเช้า – รอบบ่าย) วันพุธที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
5. โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต "ค่ายปฏิบัติภาวนา ตามวิถีวัดป่าพระกรรมฐาน ปี 2560" วันศุกร์ที่ 14-16 กรกฎาคม 2560
ณ วัดสุนันทวนาราม บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
6. การบรรยายพิเศษหัวข้อ "โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด" วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7. โครงการ "ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ" วันเสาร์ที่ 21-22 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8. โครงการ "ต้นกล้า 2560" วันเสาร์ที่ 13-14 พฤษภาคม 2560
ณ หาดบ้านดิน รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
9. Grad MU: Marine Eco Camp for coastal ecosystem restoration วันเสาร์ที่ 22-23 เมษายน 2560 ณ Sattahip, Chonburi
10. โครงการ "เจ๋งจนคนอื่นต้องจับตา" วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11. โครงการเมล็ดพันธุ์ใหม่ ประจำปี 2560 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
12. โครงการค่ายสร้างเสริมสุขภาพและจินตภาพแด่น้องและชุมชน วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี
13. โครงการ ปั่นเพื่อกาย ทำความดีถวายพ่อหลวง (ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช) วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
ณ สวนพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
14. โครงการ "เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต ครั้งที่ 2" วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องคชสีห์ ชั้น 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิลด ศาลายา
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
15. โครงการอบรม "เทคนิคการเลือกหัวข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์" (บรรยายไทย) วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา
16. โครงการอบรม "เทคนิคการเลือกหัวข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์" (ภาษาอังกฤษ) วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องบรรยาย B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์
17. โครงการอบรม "เปิดโปงเปเปอร์" (สายสังคมศาสตร์) วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18. โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายวิทยาศาสตร์) วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19. Academic Writing for Publication วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
20. อบรม Digital Literacy Thailand 4.0 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา
21. โครงการ "Multimedia Creation" 24 กุมภาพันธ์ 2561
22. Digital Literacy Training วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1. The power of communication communicative skills for postgraduate students วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2. Orientation Postgraduate International Students วันที่ 18 กันยายน 2559
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3. Art of public speaking วันที่ 24 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4. 4th AASIC วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5. สอนภาษาไทย นศ.ต่างชาติ โดย อาจารย์ยิ่งยศ กันจินะ วันที่ 29 ตุลาคม , 5, 12, 19 และ 26 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
6. โครงการอบรมเรื่อง การบริหารเวลาและการจัดการความขัดแย้ง วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7. โครงการอบรมเรื่อง "การโน้มน้าวและการสร้างแรงจูงใจ" วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8. โครงการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน" วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9. โครงการอบรม "การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ" วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10. โครงการสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรม วันที่ 17-18 ธันวาคม 2559
ณ ธนัฐณิชาบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด เพชรบุรี
11. กีฬาสองฝั่งเกมส์ วันที่ 25 กันยายน 2559
ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12. อบรมการช่วยกู้ชีพเบื้องต้น (CPR&AED) วันที่ 4 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13. GRAD Sports day 2016 วันที่ 25 กันยายน 2559
ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14. คุณช้างทำมือ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15. กิจกรรมโครงการ "การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (CPR & AED)" วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
16. โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน" (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17. โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย" (สายสังคมศาสตร์) วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18. โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย" (สายวิทยาศาสตร์) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19. โครงการอบรม "การวิจัยเชิงคุณภาพ" (บรรยายภาษาอังกฤษ) วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20. โครงการอบรม "การวิจัยเชิงคุณภาพ" วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21. โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล" วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22. โครงการอบรม "การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ" วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23. โครงการอบรม "การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ" วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24. โครงการอบรม "การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ" วันที่ 22 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25. โครงการอบรม Workshop on Doctoral Research Strategies วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบบทความวิชาการ Turnitin วันที่ 19 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27. How to write a research proposal (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 21 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28. Technique for Proposal Examination วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29. Thesis plagiarism check with Turnitin (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 19 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
30. โครงการอบรม "การผลิตสื่อสร้างสรรค์ Infographic เพื่องานวิชาการ" วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31. โครงการอบรม "เสริมทักษะออกแบบสื่อสร้างสรรค์ Social Presentation" วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา