ภาพกิจกรรม


ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1. อบรม Intercultural Communication 20 ม.ค. 2561
2. Culture Trip University Outing สะดิ้งใกล้ ม. 18 ก.พ. 2561
3. ICASH 3rd 2 ส.ค. 2561
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
4. MU Grad อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ คลองโคน 25 มี.ค. 2561
5. ต้นกล้า 61 @ ธีรมา คอจเทจ รีสอร์ท ราชบุรี 5-6 พ.ค. 2561
6. อบรมการสื่อสารเชิงบวกกับสุนทรีย์ปรัศนี 13 พ.ค. 2561
7. การกู้ชีพเบื้องต้น CPR และ AED 20 พ.ค. 2561
8. อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มศักยภาพการเป็นผู้นำ 27 พ.ค. 2561
9. โครงการอบรมเรื่อง การโค้ชสมองเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมทางความคิด 15 มิ.ย. 2561
10. โครงการ "เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ 9 – 10 มิ.ย. 2561
11. โครงการจัดสวนขวด-สวนแก้วจิ๋ว Terrarium Miniature World 22 เม.ย. 2561
12. โครงการปฏิบัติธรรม "การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล" 10 – 12 มี.ค. 2561
13. โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2561 4 มี.ค. 2561
14. โครงการมหิดลอาสาพัฒนาความรู้สู่น้อง ณ โรงเรียนบ้านช่องแคบ 19 - 20 ม.ค. 2561
15. โครงการ 1 วันเพื่อ 1 ปี ส่งมอบวันดีดีให้แก่ผู้พิการทางสายตา 17 ม.ค. 2561
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
16. อบรมโปรแกรม SPSS 3 มิ.ย. 2561
17. How to Write Scentific Paper for Publication 8 ก.ค. 2561
18. การนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ 18 ส.ค. 2561
19. โครงการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 1 เม.ย. 2561
20. โครงการอบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 27 ม.ค. 2561
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
21. Multimedia Creation idea 24 ก.พ. 2561
22. อบรมการใช้โปรแกรม Endnote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม 28 เม.ย. 2561
23. โครงการใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม 10 ก.พ. 2561
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1. Cultural Trip: มัคคุเทศก์บัณฑิต ณ บางกระเจ้า วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
ณ Bang ka Chao, Phrapradaeng District, Samut Prakan Province
2 โครงการอบรม "เสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษามือ" วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3. โครงการอบรม "Art of public speaking workshop" วันพุธที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4. โครงการอบรม "เปิดตำรับขนมไทย: ลูกชุบ" (รอบเช้า – รอบบ่าย) วันพุธที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
5. โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต "ค่ายปฏิบัติภาวนา ตามวิถีวัดป่าพระกรรมฐาน ปี 2560" วันศุกร์ที่ 14-16 กรกฎาคม 2560
ณ วัดสุนันทวนาราม บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
6. การบรรยายพิเศษหัวข้อ "โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด" วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7. โครงการ "ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ" วันเสาร์ที่ 21-22 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8. โครงการ "ต้นกล้า 2560" วันเสาร์ที่ 13-14 พฤษภาคม 2560
ณ หาดบ้านดิน รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
9. Grad MU: Marine Eco Camp for coastal ecosystem restoration วันเสาร์ที่ 22-23 เมษายน 2560 ณ Sattahip, Chonburi
10. โครงการ "เจ๋งจนคนอื่นต้องจับตา" วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11. โครงการเมล็ดพันธุ์ใหม่ ประจำปี 2560 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
12. โครงการค่ายสร้างเสริมสุขภาพและจินตภาพแด่น้องและชุมชน วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี
13. โครงการ ปั่นเพื่อกาย ทำความดีถวายพ่อหลวง (ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช) วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
ณ สวนพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
14. โครงการ "เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต ครั้งที่ 2" วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องคชสีห์ ชั้น 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิลด ศาลายา
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
15. โครงการอบรม "เทคนิคการเลือกหัวข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์" (บรรยายไทย) วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา
16. โครงการอบรม "เทคนิคการเลือกหัวข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์" (ภาษาอังกฤษ) วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องบรรยาย B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์
17. โครงการอบรม "เปิดโปงเปเปอร์" (สายสังคมศาสตร์) วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18. โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายวิทยาศาสตร์) วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19. Academic Writing for Publication วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
20. อบรม Digital Literacy Thailand 4.0 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา
21. โครงการ "Multimedia Creation" 24 กุมภาพันธ์ 2561
22. Digital Literacy Training วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1. The power of communication communicative skills for postgraduate students วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2. Orientation Postgraduate International Students วันที่ 18 กันยายน 2559
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3. Art of public speaking วันที่ 24 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4. 4th AASIC วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5. สอนภาษาไทย นศ.ต่างชาติ โดย อาจารย์ยิ่งยศ กันจินะ วันที่ 29 ตุลาคม , 5, 12, 19 และ 26 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
6. โครงการอบรมเรื่อง การบริหารเวลาและการจัดการความขัดแย้ง วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7. โครงการอบรมเรื่อง "การโน้มน้าวและการสร้างแรงจูงใจ" วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8. โครงการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน" วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9. โครงการอบรม "การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ" วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10. โครงการสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรม วันที่ 17-18 ธันวาคม 2559
ณ ธนัฐณิชาบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด เพชรบุรี
11. กีฬาสองฝั่งเกมส์ วันที่ 25 กันยายน 2559
ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12. อบรมการช่วยกู้ชีพเบื้องต้น (CPR&AED) วันที่ 4 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13. GRAD Sports day 2016 วันที่ 25 กันยายน 2559
ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14. คุณช้างทำมือ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15. กิจกรรมโครงการ "การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (CPR & AED)" วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
16. โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน" (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17. โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย" (สายสังคมศาสตร์) วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18. โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย" (สายวิทยาศาสตร์) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19. โครงการอบรม "การวิจัยเชิงคุณภาพ" (บรรยายภาษาอังกฤษ) วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20. โครงการอบรม "การวิจัยเชิงคุณภาพ" วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21. โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล" วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22. โครงการอบรม "การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ" วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23. โครงการอบรม "การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ" วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24. โครงการอบรม "การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ" วันที่ 22 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25. โครงการอบรม Workshop on Doctoral Research Strategies วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบบทความวิชาการ Turnitin วันที่ 19 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27. How to write a research proposal (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 21 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28. Technique for Proposal Examination วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29. Thesis plagiarism check with Turnitin (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 19 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
30. โครงการอบรม "การผลิตสื่อสร้างสรรค์ Infographic เพื่องานวิชาการ" วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31. โครงการอบรม "เสริมทักษะออกแบบสื่อสร้างสรรค์ Social Presentation" วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา