คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล


เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2559 และเพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาส่วนรวม บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอแต่งตั้ง ผู้แทนส่วนงานเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่ คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต
บัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
3 อาจารย์ ดร.คมศักดิ์ สินสุรินทร์
คณะกายภาพบำบัด
กรรมการ
4 อาจารย์ ทพ.พฤทธิ์ ชิวปรีชา
คณะทันแพทยศาสตร์
กรรมการ
5 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา
คณะเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
6 อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
7 รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ
คณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ปีติ ธุวจิตต์
คณะแพทศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรรมการ
9 อาจารย์ ดร.มนตรี ยะสาวงษ์
คณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
10 อาจารย์ ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
กรรมการ
12 อาจารย์ ดร.ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ
คณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กรรมการ
14 รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ
15 อาจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
กรรมการ
16 อาจารย์ ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
กรรมการ
17 อาจารย์ ดร.ภาสวรรณ สุนทรารักษ์
วิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รานี เสงี่ยม
วิทยาลัยราชสุดา
กรรมการ
19 นางสาวศิริลักษณ์ ยานกุลวงศ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
กรรมการ
20 Dr.Matthew Kosuta
วิทยาลัยศาสนศึกษา
กรรมการ
21 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร องค์วรโสภณ
สถาบันชีวศาสตร์โมเลกุล
กรรมการ
22 อาจารย์ ดร.อาทร นกแก้ว
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
กรรมการ
23 อาจารย์ ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล
สถาบันโภชนาการ
กรรมการ
24 อาจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
กรรมการ
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
กรรมการ
26 อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
กรรมการ
27 อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์อนุวัฒน์ วิรัชสุดากุล
คณะสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
28 อาจารย์วศวรรษ สบายวัน
คณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
29 อาจารย์ ดร. อรุณศรี มงคลชาติ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
กรรมการ
30 อาจารย์ ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
ศูนย์จิตปัญญาศึกษา
กรรมการ
31 อาจารย์ พญ.ชนิกา อังสนันท์สุข
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการ
32 ดร.สุภาพร จตุรภัทร
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ/เลขนุการ
33 นางสุภาพร นพเก้า
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
34 นายนวรัตน์ ไวทยะสิน
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
35 นางสาวพนิดา ตาตะยานนท์
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้


  • 1. พิจารณาโครงการ งบประมาณ ด้านกิจกรรมนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
  • 2. ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง แก้ไขระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
  • 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา
  • 4. ติดตาม ประเมินผล กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • 5. พัฒนาโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะที่สำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Professional and personal skill development) ให้มีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต
  • 6. พิจารณาเทียบเคียงการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะที่สำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมของส่วนงานและหลักสูตรต่างๆ
  • 7. ติดตาม ประเมินผล โครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะที่สำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Pofessional and personal skill development)
  • 8. คณะกรรมการตามคำสั่งฉบับนี้ สามารถเบิกค่าเบี้ยการประชุมและค่าตอบแทนได้ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2553

ติดต่อเรา