#partofMUFGS

พิพัฒน์ ผิวงาม

pitcher

พิพัฒน์ ผิวงาม ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันเป็นนักวิจัย ณ NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH ประเทศสหรัฐอเมริกา

Photo: #partofMUFGS


"นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล ตีพิมพ์ผลงานวารสารระดับโลก กับการค้นพบครั้งแรกของโลก"

ผมได้เข้ามาสู่มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2553 เริ่มต้นด้วยการเรียนปริญญาโท หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2556 ในหลักสูตรเดียวกัน ปัจจุบันทำงานเป็นนักวิจัย ณ National Institutes of Health ประเทศ สหรัฐอเมริกา

การเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะได้รับความรู้ที่ถ่ายทอดจากผู้มีความชำนาญในสาขาวิชานั้นๆ แล้ว ผมยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจากการทำกิจกรรมอีกด้วย ผมมีโอกาสได้ทำกิจกรรมในฐานะนายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตฯ ศิริราช และรองนายกองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยฯ ทำให้ผมมีโอกาสพบปะผู้คนมากมาย ทำให้รู้จักการบริหารจัดการ การทำงานเป็นระบบ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน ซึ่งทักษะต่างๆ ตรงนี้ บวกกับความรู้ที่ได้จากการเรียน ส่งผลให้เราเป็นคนที่ทำงานเป็น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทำให้ได้ผลงานเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาคนทั้งโลก

เมื่อไม่นานมานี้ผมได้มีผลงานตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature โดยเป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ ระหว่างเชื้อก่อโรค Sthaphylococcus aureus และเชื้อตัวดีโพรไบโอติก Bacillus คำถามวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ อัตราการพบประชากรที่มี S. aureus ในทางเดินอาหาร และในโพรงจมูกในประเทศไทยมีมากน้อยเพียงใด โดยเริ่มจากการเก็บตัวอย่างอุจจาระ และไม้พันสำลีป้ายจมูก ของอาสาสมัครสุขภาพดีจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยจำนวน 200 คน พบว่า อัตราการพบ S. aureus ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับผู้คนจากชาติตะวันตก และที่น่าตื่นเต้นคือ คนที่ไม่มี S. aureus จะสามารถพบเชื้อโพรไบโอติก Bacillus ได้ เมื่อศึกษาต่อไป พบว่า เชื้อ Bacillus จะสร้างสารไลโพแพพไทด์ (lipopeptide) ที่ชื่อว่า Fengycin ซึ่งสามารถยับยั้งกลไกการสื่อสารกันระหว่างเชื้อ (Quorum-sensing) ของเชื้อ S. aureus ได้

  • พิพัฒน์ ผิวงาม
  • พิพัฒน์ ผิวงาม
  • พิพัฒน์ ผิวงาม
  • พิพัฒน์ ผิวงาม
  • พิพัฒน์ ผิวงาม
  • พิพัฒน์ ผิวงาม
  • พิพัฒน์ ผิวงาม
  • พิพัฒน์ ผิวงาม
  • พิพัฒน์ ผิวงาม
  • พิพัฒน์ ผิวงาม

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาครั้งแรกของโลกที่ค้นพบว่า เชื้อโพรไบโอติก Bacillus สามารถรบกวนการทำงานของกลไกการสื่อสารกันของเชื้อก่อโรคอย่าง MRSA ได้ ซึ่งการรบกวนกลไกดังกล่าว ทำให้เชื้อก่อโรคไม่สามารถตั้งถิ่นฐานในทางเดินอาหาร และโพรงจมูกได้

ผลงานนี้เป็นผลงานที่ผมภูมิใจมาก เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่า งานวิจัยของไทยเรา งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลของเรา ไม่ได้ด้อยกว่าชาติอื่นเลย และบ้านมหิดลหลังนี้สอนอะไรผมหลายอย่าง และผมจะไม่ลืมบ้านหลังนี้ครับ

สามารถอ่านผลงานตีพิมพ์ได้ที่ Link: https://rdcu.be/8XzB

 

Most Popular

To Top