Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  Scholarships  
  Awards  
  Apply Scholarship  
Scholarship
Mahidol University
 
 
ทุนภายใน ทุนภายนอก
 
เรื่อง ออสเตรเลียมอบทุนให้นักศึกษานิติวิทย์ ม. มหิดล
ผลทุน

       -
 
     
 
   
     

ฯพณฯ Paul Grigson เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนการศึกษา Australian Federal Police (AFP) - Australian Embassy เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ของไทย โดยมี ศ. ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบทุน

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน จากกรมตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย และสถานทูตออสเตรเลีย ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 6 ทุน ทุนละประมาณ 307,800 บาท โดยมี ศ. ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบทุน ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม K102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ฯพณฯ Paul Grigson เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนการศึกษา Australian Federal Police (AFP) - Australian Embassy เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ของไทยที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการตำรวจจากสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับทุนจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ ศิริจันทราวงษ์, พ.ต.ท. บรรพจน์ กูดอั้ว, พ.ต.ต. ปิยะ ตันติสิระ และ พ.ต.ท. หญิง แววกาญจน์ ดวงชาทม และข้าราชการจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้รับจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุจิตรา บุญมา และ นางสาวอภิญญา แพงผา โดยมี พลตำรวจตรี ประพัฒน์ คนตรง รองผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พญ. คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และ ศ.รท.จุมพล วิลาศรัศมี รน.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อผลิตนักนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยเจ้าพนักงานในการคลี่คลายคดี ซึ่งนับได้ว่าเป็นสาขาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในประเทศไทย ทั้งนี้การสร้างหลักสูตรฯ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแสตรทไคลด์ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา ร่วมกับสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยเป็นหลักสูตร ๑๒ เดือน จนถึงปัจจุบัน มี บัณฑิตจบการศึกษาจากหลักสูตรฯ แล้ว ๔๕ คน และเข้าปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานของของรัฐ เช่น กระทรวงยุติธรรม กองบัญชาการกองทัพบก โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานเอกชน สำหรับนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาในหลักสูตรฯ ขณะนี้มี ๔๕ คนเช่นกัน และ ๖ คนในจำนวนนี้ได้รับทุนการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย เช่นเดียวกับในปีที่แล้วซึ่งเป็นปีแรกของการมอบทุนBack Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University