Faculty of Graduate Studies, Mahidol University


ข่าวเด่น
Highlight events

ม.มหิดล เปิดรับสมัคร
นักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ระดับปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรชั้นสูง,
ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต

ขยายเวลารับสมัคร รอบที่ 2 :
ไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2558 (เฉพาะกรณี
การรับสมัคร และส่งหลักฐานการสมัคร ด้วยตนเอง)


© 2001-2015, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. All rights reserved.
25/25 Phuttamonthon 4 Rd, Salaya, Phuttamonthon, Nakhonpathom 73170, Tel: 0-2441-4125, Fax: 0-2354-0957

เว็ปไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
New Browser