ชื่อ-นามสกุล  
สุชาดา สำรวยผลนักศึกษาจาก เวชศาสตร์เขตร้อน
นายธวัชชัย เควิงนักศึกษาจาก วิทยาศาสตร์
สุพรรษา ทรายคลองนักศึกษาจาก ?พทย์สาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประภาพร จึงตระ?ูลนักศึกษาจาก ?พทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
จตุพร สุจจิตร์จูลนักศึกษาจาก ?พทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ขวั?ชัย ?ุมภาพงษ์นักศึกษาจาก เวชศาสตร์เขตร้อน
นางสาวสินีนา? จรรยาเพศนักศึกษาจาก สถาบันวิจัยภาษา?ละวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
บุ??ฤทธิ์ ฉัตรทองนักศึกษาจาก วิทยาศาสตร์
ธั??์วนิช ธั?สิริวรรธน์นักศึกษาจาก สถาบันอณูชีววิทยา?ละพันธุศาสตร์
นางสาว?รรณิ?าร์ สุทธพจนารั?ษ์นักศึกษาจาก วิทยาศาสตร์
นางสาวรสสุคนธ์ ?ลิ่นหอมนักศึกษาจาก สังคมศาสตร์?ละมนุษยศาสตร์
น.ส. รั?ภรณ์ ธีระวัฒนานักศึกษาจาก สิ่ง?วดล้อม?ละทรัพยา?รศาสตร์
รศ.ดร. โสภนา ศรีจำปาอาจารย์จาก สถาบันวิจัยภาษา?ละวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
รศ. ดร. ลีณา สุนทรสุข อาจารย์จาก คณะเภสัชศาสตร์
ศ.ดร. วนิดา อิ?รัตน์ อาจารย์จาก คณะเทคนิค?าร?พทย์
Pimjai Klaisriนักศึกษาจาก Tropical Medicine
รศ.ดร.?ัลยา ?ิจบุ?ชูอาจารย์จาก สถาบันวิจัยโภชนา?าร
สริดา อนันตาวระนักศึกษาจาก ทันต?พทยศาสตร์
ผจงจิต ไ?รถาวรนักศึกษาจาก โครง?ารร่วมคณะ?พทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ?ละคณะพยาบาลศาสตร์
ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์อาจารย์จาก สถาบันวิจัยโภชนา?าร
จิตศิริน ลาลลั?ษณ์นักศึกษาจาก เทคนิค?าร?พทย์
ปัทมา พัฒน์พงษ์อาจารย์จาก สถาบันวิจัยภาษา?ละวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
chatchai manathamsombatนักศึกษาจาก Engineering
วุฒิโชติ จันทร์?สนตอนักศึกษาจาก เทคนิค?าร?พทย์
เบ?จวรรณ รุ่งเรืองศุภรัตน์นักศึกษาจาก สถาบันวิจัยภาษา?ละวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
เส?สรร มังคลานันท์นักศึกษาจาก สถาบันอณูชีววิทยา?ละพันธุศาสตร์
?ายิ?า คุณงามนักศึกษาจาก institute of nutrition
อภิรดี ??้วรัตน?ูลนักศึกษาจาก สถาบันวิจัยภาษา?ละวัฒนธรรมเพื่อ?ารพัฒนา
เจนจิรา ดวงจิตนักศึกษาจาก สถาบันอณูชีววิทยา?ละพันธุศาสตร์
ประวิตร ?ย้มพงษ์นักศึกษาจาก สังคมศาสตร์?ละมนุษยศาสตร์
น.ส. บดีวรดา จิส?ุลนักศึกษาจาก สหสาขาวิชา
นส.นัยน์รัตน์ ศิริฤทธิไ?รนักศึกษาจาก วิทยาศาสตร์
?มล ไม้?ร่างนักศึกษาจาก วิทยาศาสตร์
สุภา วิตตาภรณ์นักศึกษาจาก สังคมศาสตร์?ละมานุษยศาสตร์
พ.ต.ท.?ิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์นักศึกษาจาก สังคม?ละมนุษยศาสตร์
พรรัตน์ สินชัยพานิชอาจารย์จาก สถาบันวิจัยโภชนา?าร
เรณู ทวิชชาติย?ุลอาจารย์จาก สถาบันวิจัยโภชนา?าร
Ms. Purita Agkaganjanasupaนักศึกษาจาก EN
?ุลวดี ??่นสันติสุขมงคลอาจารย์จาก สิ่ง?วดล้อม?ละทรัพยา?รศาสตร์
นางผ่องศรี เพิ่มพันบุ?นักศึกษาจาก วิศว?รรมศาสตร์
ศ.ดร. ปิยะรัตน์ โ?วิทตรพงศ์ อาจารย์จาก สถาบันวิจัย?ละพัฒนาวิทยาศาสตร์?ละเทคโนโลยี
น้ำ?น ศรีบัณฑิตนักศึกษาจาก เภสัชศาสตร์
วรเศรษ?์ อุดมสินนักศึกษาจาก วิศว?รรมศาสตร์
นิส?า ม่วงพัฒน์นักศึกษาจาก วิศว?รรมศาสตร์
อนงค์ ลีลาสวัสดิ์สุขนักศึกษาจาก วิศว?รรมศาสตร์
?ิติณับ ?าง?ารนักศึกษาจาก พยาบาลศาสตร์
?ิติชาณั? ?าง?ารนักศึกษาจาก พยาบาลศาสตร์
อัสสรา รัตนานิคมนักศึกษาจาก เวชศาสตร์เขตร้อน
โอภาส พระเทพนักศึกษาจาก เภสัชศาสตร์
ปริ??า ว่องไววณิช?ุลนักศึกษาจาก ?ายภาพบำบัด?ละวิทยาสาตร์?ารเคลื่อนไหวประยุ?ต์
จิตติพร ยุบลพริ้งนักศึกษาจาก พยาบาลศาสตร์
ชุลี?ร ด่านยุทธศิลป์นักศึกษาจาก สาธารณสุขศาสตร์
รศ. ปรพไพศรี ศิริจั?รวาลอาจารย์จาก สถาบันวิจัยโภชนา?าร
รศ.ดร.รัชชานนท์ ศุภพงศ์พิเช?อาจารย์จาก สังคมศาสตร์?ละมนุษยศาสตร์
นุชนา? ?จ้งสว่างนักศึกษาจาก โครง?ารร่วมคณะ?พทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ?ละคณะพยาบาลศาสตร์
ทิพรัตน์ เที่ยงตรงจิตต์นักศึกษาจาก เทคนิค?าร?พทย์
ผศ.ดร.เรวดี โรจน?นันท์อาจารย์จาก คณะสิ่ง?วดล้อม?ละทรัพยา?รศาสตร์
ผศ.ดร. บวรลั?ษณ์ อุนคานนท์อาจารย์จาก คณะวิศว?รรมศาสตร์
จรรยา ธั??าดีนักศึกษาจาก โครง?ารร่วมคณะพยาบาลศาสตร์?ละคณะ?พทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ.ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณอาจารย์จาก คณะวิทยาศาสตร์
นส. เจียมใจ จีระอัมพรนักศึกษาจาก สถาบันวิจัยภาษา?ละวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
นางสาว?มลรัตน์ ?องตาพันธุ์นักศึกษาจาก ?พทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ทิชชาภรณ์ ปาโลนักศึกษาจาก ?พทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ธัชณั?ชัย สุวรรณสิทธิ์นักศึกษาจาก วิทยาศาสตร์
นางสาวนฤมล ผดุงพรรค์นักศึกษาจาก ?พทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
น.ส. สินีนุช นิมิตรดีนักศึกษาจาก สถาบันวิจัย?ละพัฒนาวิทยาศาสตร์?ละเทคโนโลยี
ลัดดา ชูวรเชษ?์นักศึกษาจาก โครง?ารร่วมคณะ?พทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี?ละสถาบันวิจัยโภชนา?าร
พชร จุติ?สวงนักศึกษาจาก วิทยาศาสตร์
นายคณิสส์ เสงี่ยมสุนทรนักศึกษาจาก ?พทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นายจั?รพงษ์ นิลพงษ์นักศึกษาจาก สังคมศาสตร์?ละมนุษยศาสตร์
นางสาวจิรนันท์ วัชรปิยานันทน์นักศึกษาจาก ?พทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปรีชา โคตรภูธรนักศึกษาจาก สถาบันวิจัย?ละพัฒนาวิทยาศาตร์?ละเทคโนโลยี
ธั?วรรณ ปลื้มสำรา?นักศึกษาจาก ?พทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นันทรั?ษ์ นำชัยเสริมสุขนักศึกษาจาก ?พทศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Sanjeev Kumar Karnนักศึกษาจาก Institute of Nutrition
สลั?จิต ชื่นชมนักศึกษาจาก สถาบันวิจัยประชา?ร?ละสังคม
ศรีวรัตน์ อภิเวสสะนักศึกษาจาก วิศว?รรมศาสตร์
สายทิพย์ สุทธิรัตน์นักศึกษาจาก เวชศาสตร์เขตร้อน
พนิดา คำยานักศึกษาจาก ?พทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
น.ส.วันวิสาข์ วงศ์บุ?มานักศึกษาจาก ?พทยศาสตร์ สาขาวิทยาภูมิคุ้ม?ัน
เสริมศิริ จิตต์ผู?นักศึกษาจาก โครง?ารร่วมคณะ?พทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี?ละสถาบันวิจัยโภชนา?าร
อรณิช วิมลรัตน์นักศึกษาจาก Institute of science and technology(Neuro-behaviral-biology center)
นัทยา มหาศั?ดิ์สวัสดิ์นักศึกษาจาก สถาบันวิจัย?ละพัฒนาวิทยาศาสตร์?ละเทคโนโลยี
พนิดา สังฆจันทร์นักศึกษาจาก สาธารณสุขศาสตร์
นิธิตา ดอ?คำนักศึกษาจาก วิทยาศาสตร์
สุพรรณ ยอดยิ่งยงนักศึกษาจาก สถาบันนวัต?รรม?ละพัฒนา?ระบวน?ารเรียนรู้
พรพรรณ โชคตระ?ูลนักศึกษาจาก วิศว?รรมศาสตร์
นางสาวหทัยชน? ปันดิษ?์นักศึกษาจาก เภสัชศาสตร์
ธีระพงษ์ เปรมพงค์นักศึกษาจาก วิทยาศาสตร์
นายสรรณพ นาควานิชนักศึกษาจาก วิทยาศาสตร์
ชลธิชา รัตนรุ่งชัยนักศึกษาจาก วิทยาศาสตร์
สุมนมาลย์ อุทยม?ุลนักศึกษาจาก เวชศาสตร์เขตร้อน
วัชระ เ?ตุทองนักศึกษาจาก วิศวะIT
นักศึกษาจาก 1234
Total: 94