Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
       
  การเข้าศึกษาต่อ  
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
  วิธีการสมัคร  
  หลักฐานการสมัคร  
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 1)
 
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 2)
 
  การสอบข้อเขียน  
  การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  รับสมัครออนไลน์  
  สถานะผู้สมัครสอบ  
  กำหนดการรับสมัครต่างๆ  
  กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2558
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ  
Admission (Thai Applicants)
Mahidol University

 

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (ภาคปกติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคการศึกษาที่ 2)

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (ภาคปกติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคการศึกษาที่ 2)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้


 

กำหนดการ

รอบพิเศษ

1.  รับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

บัดนี้ – ศ. 25  ตุลาคม 56

2.  ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน

ศ. 25  ตุลาคม  56

3.  สอบข้อเขียน (ณ  ม.มหิดล ศาลายา)

ส. 26  ตุลาคม  56

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

พ. 30  ตุลาคม  56

5. ช่วงสอบสัมภาษณ์

พฤ. 31  ตุลาคม  56

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ศ. 1  พฤศจิกายน  56

7. รายงานตัวเข้าศึกษา

จ.  4  พฤศจิกายน  56

9. วันเปิด - ปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2556

เปิด - ปิดภาคเรียนตามแบบปกติ
 (จ. 4  พ.ย. 56  -  ศ.7  มี.ค. 57)

        2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
        2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.50  
        2.3 มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
        2.4 สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

หมายเหตุ

1. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนดให้แนบคำร้องขออนุมัติสมัครสอบ
โดยผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชาก่อนสมัคร 
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติในหลักสูตรสาขาวิชาที่จะสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชานั้นกำหนดไว้ หากภายหลังบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรสาขาวิชาตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ถูกต้องบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นบัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครเฉพาะทาง Internet เปิดรับสมัครบัดนี้ – 25 ตุลาคม 2556 โดยผู้สมัครดำเนินการดังนี้
        3.1 ผู้สมัครเข้าระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th
        3.2 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครในหลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
        3.3 ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัคร
        3.4 กรอกใบสมัคร (บฑ. 8) ให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet เข้าสู่บัณฑิตวิทยาลัย ตามกำหนดการรับสมัครข้างต้น ภายในเวลา 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 โดยผู้ที่ส่งข้อมูลการสมัครทาง Internet ต้องชำระค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) สาขาวิชาละ 500 บาท
        3.5 การส่งหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ
โดยให้ดำเนินการ เลือกวิธีส่งเอกสารเพียงวิธีเดียว เท่านั้น ดังนี้
                3.5.1 ผู้สมัครส่งไฟล์เอกสาร (Upload) เอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ (ตามข้อ 4.) และเอกสารหลักฐานการชำระเงิน โดยการส่งไฟล์เอกสารต่างๆ ขนาดของไฟล์เอกสาร ไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟล์ pdf เฉพาะรูปถ่ายให้ส่งไฟล์รูปแบบ jpeg หรือ
                3.5.2 ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครและเอกสารหลักฐานการชำระเงิน ทางไปรษณีย์มาที่..บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตู้ ปณ. 15 ปณจ. พุทธมณฑล ศาลายา จ.นครปฐม 73170 (วงเล็บมุมซอง...หลักฐานการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา)
        3.6 วิธีการชำระเงินค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ทาง Internet มี 2 วิธี ซึ่งผู้สมัครจะต้องชำระเงิน
ภายในเวลา 22.00 น. ของวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ดังนี้
                3.6.1 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (ใบ Invoice) ตาม ข้อ 3.4 ไปยื่นชำระเงิน ที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
                3.6.2 ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ (บัณฑิตวิทยาลัย ไม่รับเงินสด ,ธนาณัติ หรือเอกสารการเงินประเภทอื่น นอกจากวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น และกรณีผู้สมัครชำระเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะและต้องชำระใหม่ทั้งหมด )
        3.7 ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครตามข้อ 3.5.1 หรือ 3.5.2 ภายในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556
หากพ้นกำหนดการนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา(กรณีส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ถือ วันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์)
        3.8 กรณีผู้สมัครประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถสมัครได้
หากสาขาวิชาที่สมัครกำหนดสอบวิชาพื้นฐานเหมือนกัน หรือไม่สอบวิชาพื้นฐาน แต่จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ต้องเริ่มปฏิบัติตาม ข้อ 3.4 - 3.7 ใหม่และต้องชำระค่าใบสมัคร(รวมค่าสมัคร) ทาง Internet สาขาวิชาละ 500 บาท
        3.9 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งสถานะการรับสมัครทาง Internet ที่ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th ทั้งนี้ผู้สมัครต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ที่เว็บไซต์ข้างต้น) ในวันที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศสถานที่สอบข้อเขียน (วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ) ซึ่งในวันสอบข้อเขียนผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย (ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ)

        4.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน
                4.1.1 สำหรับการส่งหลักฐานทางไปรษณีย์จำนวน 2 รูป
                4.1.2 กรณีผู้สมัครส่งไฟล์รูปถ่าย (Upload) ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟล์ jpeg
        4.2 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ
                4.2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สำเนาปริญญาบัตร
                4.2.2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา 2555 ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร หรือหนังสือรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา 2555 (โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555)
        4.3 บันทึกผลการศึกษา
                4.3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรอย่างละเอียดทุกปีการศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
                4.3.2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2555 ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาเท่าที่ศึกษามาจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา
                4.3.3 ผู้ที่ได้รับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาก่อน เช่น มีวุฒิ ป.ป., พ.ม., ป.ม., ป.กศ.สูง, ป.ว.ช. หรือ ป.ว.ส. ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) สำหรับวุฒิดังกล่าวนี้ด้วย
        4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
        4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน
        4.6 หลักฐานอื่น ๆ ที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาต้องการและระบุ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
        4.7 ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 หรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th ทั้งนี้ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากการสอบคัดเลือกตามกำหนดการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละรอบ /ปีการศึกษา ตามข้อ 5. ไม่สามารถนำผลสอบมาใช้ในการพิจารณาสำหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งต่อไปได้

สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะใช้ผลการสอบ  “ผ่าน”   ความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นขอให้แนบหลักฐานแสดงการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ จากบัณฑิตวิทยาลัย   หรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง  ยื่นพร้อมหลักฐานการสมัคร โดยจะได้รับ การยกเว้นไม่ต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษ
         กรณีส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ต้องแนบสำเนาหลักฐานการสมัครอย่างละ  2  ฉบับ  โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ

         **หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบในภายหลังว่าหลักฐานเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมาย  และให้พ้นสภาพนักศึกษาหากรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาแล้ว** 

    กำหนดการสอบข้อเขียนผู้สมัครรระดับปริญญามหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคการศึกษาที่ 2 )

วันที่สอบ

วิชาที่สอบ

เวลาที่สอบ

สถานที่สอบ

26  ตุลาคม  2556

 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ
2. วิชาความรู้ทั่วไป
3. วิชาพื้นฐาน**

8.30 – 11.30  น.
11.30 –12.30 น.
13.30 –16.30 น.

ม. มหิดล ศาลายา จ. นครปฐม โดยดูรายละเอียดห้องสอบได้จาก www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  ณ  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแห่ง

    ** ดูรายละเอียดวิชาสอบในการสอบวิชาพื้นฐาน  จากตารางการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานของหลักสูตรสาขาวิชา
    *** ผู้สมัครต้องเข้าสอบข้อเขียนให้ตรงกับช่วงกำหนดการสอบในรอบที่สมัคร โดยผู้สมัครต้องสอบข้อเขียนดังนี้

        5.1 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญามหาบัณฑิต สอบวิชาภาษาอังกฤษข้อสอบของหน่วยภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
        5.2 วิชาความรู้ทั่วไป ประกอบด้วยคณิตศาสตร์ , ความถนัดทั่วไป , คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
        5.3 วิชาพื้นฐานตามที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชากำหนดสอบ

        บัณฑิตวิทยาลัย  จะประกาศเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทาง Internet ที่ Web Site  คือ  http://www.grad.mahidol.ac.th

        งานรับนักศึกษา  หรืองานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ  บัณฑิตวิทยาลัย
        อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
        ต.ศาลายา   อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170
        โทรศัพท์  0 2441 9129, 0 2441 4125  ต่อ  208 – 210, 112-113
        โทรสาร  0 2441 9129
        หรือที่  http://www.grad.mahidol.ac.th
        Email : gradthai@mahidol.ac.th

 

   

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University