Print this document
1. การแปลงจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์ Microsoft Word
1.1   เปิดเอกสารที่ต้องการจะแปลงด้วย Microsoft Word ตามขั้นตอนปกติ
1.2   เลือกคำสั่ง File > Print เช่นเดียวกับกรณีสั่งพิมพ์เอกสารทั่วไป

1.3   เปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์จากเดิมที่ท่านใช้อยู่เป็น Adobe PDF หรือ Acrobat Distiller หรือชื่ออื่นๆ ที่สื่อความหมายถึงความเป็น PDF หรือ Acrobat ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ Adobe Acrobat ที่เราเลือกใช้ เมื่อเลือกเครื่องพิมพ์แล้วให้กำหนดว่าจะ แปลงเอกสารทุกหน้าในไฟล์นี้ หรือแปลงเฉพาะบางหน้าเหมือนกับที่ปฏิบัติตอนสั่งพิมพ์เอกสารตามปกติ เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม OK ได้เลย

1.4   โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอให้เรา Save File ให้ทำการกำหนดชื่อไฟล์เอกสาร PDF และเลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึก ปกติแล้วชื่อเอกสาร PDF จะถูกตั้งเหมือนกับเอกสารต้นฉบับเดิม เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Save

1.5   หลังจากเสร็จขั้นตอนสักครู่ โปรแกรม Adobe Acrobat จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติ และแสดงผลหน้าเอกสารที่แปลงเป็น PDF เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เราตรวจสอบความถูกต้องเทียบกับเอกสารต้นฉบับ เป็นการสิ้นสุดขั้นตอน

2. ในการณีที่เอกสารต้นฉบับไม่อยู่ในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์ ลักษณะเป็นรูปเล่ม หน้ากระดาษหรือรูปภาพ การแปลงเอกสารเหล่านี้ต้องใช้วิธี สแกนต้นฉบับด้วยเครื่องสแกนเนอร์