กำหนดการทำ มคอ.3 - มคอ.7 ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
อ.ผู้รับผิดชอบวิชาบันทึก/ตรวจสอบ มคอ.3-4 ในระบบ TQF ภายใน 5 ก.ย.57 ภายใน 29 ม.ค.58 ภายใน 11 มิ.ย.58
ระบบปิดการแก้ไข มคอ.3-4 8 ก.ย.57 30 ม.ค.58 12 มิ.ย.58
อ.ผู้รับผิดชอบวิชาบันทึก มคอ.5-6 และสรุป submit ให้ประธานหลักสูตร 9 ก.ย.57 - 2 ม.ค.58 2 ก.พ. - 1 มิ.ย.58 15 มิ.ย.- 17 ส.ค.58
ประธานหลักสูตรให้ความเห็นใน มคอ.5-6 ภายใน 16 ม.ค.58 ภายใน 15 มิ.ย.58 ภายใน 31 ส.ค.58
ประธานหลักสูตรบันทึก มคอ.7 ภายใน 15 ก.ย.58
หัวหน้าภาค/คณบดีให้ความเห็นใน มคอ.7 ภายใน 15 ต.ค.58
บัณฑิตวิทยาลัยสรุปรายงาน มคอ.7 ต่อสภาฯ ที่ประชุมสภาฯ รอบเดือน พ.ย.58

กำหนดการประเมินรายวิชาออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
นักศึกษาทำการประเมินรายวิชาออนไลน์ 3 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 30 มี.ค. - 11 พ.ค. 58 21 เม.ย. - 10 ส.ค. 58
บัณฑิตวิทยาลัยสรุปรายงานผลการประเมินรายวิชา ต่อมหาวิทยาลัย ภายใน 29 ธ.ค. 57 ภายใน 1 มิ.ย. 58 ภายใน 31 ส.ค. 58


Version for print