COURSE OUTLINE
1.รหัสและชื่อรายวิชา: SHRD513 : APPROACHES TO RELIGIOUS STUDIES 3(3 -0 -0 )
สมศน๕๑๓ : แนวทางสู่การศึกษาศาสนา 3(3 -0 -0 )
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนาเป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
3. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขตและลักษณะสำคัญของศาสนศึกษา ความแตกต่างระหว่างศาสนาและปรัชญา ภาพรวมของแนวทางสู่การศึกษาศาสนา ศาสตร์การตีความ แนวทางของศาสนาเปรียบเทียบและปรากฏการณ์วิทยาทางศาสนา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :
  รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์  สิงห์สุริยา
  สถานที่ติดต่อ :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 โทร : 086-760-9074, 02-277-0920  e-mail :shpsi@mahidol.ac.th
5. แผนการสอน :
สัปดาห์ที่ /ครั้งที่ หัวข้อ จำนวนชั่วโมง อาจารย์ผู้สอน
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง
1 บทนำ 3 0 6  รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา
2 ความหมาย ขอบเขตและลักษณะสำคัญของศาสนศึกษา 6 0 12  รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา
4 ความแตกต่างระหว่างศาสนาและปรัชญา 6 0 12  รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา
6 ภาพรวมของแนวทางต่างๆ สู่การศึกษาศาสนา 9 0 18  รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา
9 แนวทางการเปรียบเทียบ 6 0 12  รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา
11 ปรากฏการณ์วิทยาทางศาสนา 6 0 12  รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา
13 ศาสตร์การตีความ 6 0 12  รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา
15 นำเสนอ 3 0 6  รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา
16 สอบปลายภาค 3 0 6  รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา