COURSE OUTLINE
1.รหัสและชื่อรายวิชา: SHRD511 : HISTORY, DOCTRINES, AND SCRIPTURES OF RELIGION 3(3 -0 -0 )
สมศน๕๑๑ : ประวัติ หลักคำสอน และคัมภีร์ทางศาสนา 3(3 -0 -0 )
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนาเป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
3. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ  ยอดทอง
  สถานที่ติดต่อ :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 โทร : 081-006-9590  e-mail :amnat.yod@mahidol.ac.th , amchinjang@gmail.com
5. แผนการสอน :
สัปดาห์ที่ /ครั้งที่ หัวข้อ จำนวนชั่วโมง อาจารย์ผู้สอน
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง
1 บทนำ : ความสำคัญของการศึกษาประวัติ หลักคำสอน และคัมภีร์ทางศาสนา 3 0 6  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
2 กำเนิด พัฒนาการ นิกายและสำนักคิดของพุทธศาสนา 3 0 6  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
3 กำเนิด พัฒนาการ นิกายและสำนักคิดของคริสต์ศาสนา 3 0 6  ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์
4 กำเนิด พัฒนาการ นิกายและสำนักคิดของศาสนาอิสลาม 3 0 6  อ.ดร.อณัส  อมาตยกุล
5 หลักคำสอนและคัมภีร์ในพุทธศาสนา - หลักคำสอน 3 0 6  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
6 หลักคำสอนและคัมภีร์ในพุทธศาสนา - คัมภีร์ - การสืบค้นและอ้างอิง 3 0 6  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
7 หลักคำสอนและคัมภีร์ใน คริสต์ศาสนา - หลักคำสอน 3 0 6  ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์
8 หลักคำสอนและคัมภีร์ใน คริสต์ศาสนา - คัมภีร์ - การสืบค้นและอ้างอิง 3 0 6  ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์
9 หลักคำสอนและคัมภีร์ในศาสนาอิสลาม - หลักคำสอน 3 0 6  อ.ดร.อณัส  อมาตยกุล
10 หลักคำสอนและคัมภีร์ในศาสนาอิสลาม - คัมภีร์ - การสืบค้นและอ้างอิง 3 0 6  อ.ดร.อณัส  อมาตยกุล
11 การตีความคำสอนทางศาสนาเพื่อการพัฒนาในพุทธศาสนา 3 0 6  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
12 การตีความคำสอนทางศาสนาเพื่อการพัฒนาในคริสต์ศาสนา 3 0 6  ผศ.ดร.ปาริชาด  สุวรรณบุบผา
13 การตีความคำสอนทางศาสนาเพื่อการพัฒนาในศาสนาอิสลาม 3 0 6  อ.ดร.อณัส  อมาตยกุล
14 นักศึกษาเสนอรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 3 0 6  ผศ.ดร.ปาริชาด  สุวรรณบุบผา , ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์ , ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน , อ.ดร.อณัส  อมาตยกุล , ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
15 นักศึกษาเสนอรายงานการศึกษาด้วยตนเอง สรุป 3 0 6  ผศ.ดร.ปาริชาด  สุวรรณบุบผา , ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์ , ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน , อ.ดร.อณัส  อมาตยกุล , ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
16 สอบปลายภาค 3 0 6 -
17 รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 45 0 90 -
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน :
- คัมภีร์พระไตรปิฎก
- พระคริสตธรรมคัมภีร์ (คริสตชน / คริสตจักร) (คริสต์ศาสนา / คริสต์มาส)
- คัมภีร์อัล-กุรอาน