word  PDF
COURSE OUTLINE
1.รหัสและชื่อรายวิชา: SHRD516 : SEMINARS IN RELIGION AND DEVELOPMENT 3(3 -0 -0 )
สมศน๕๑๖ : สัมมนาศาสนากับการพัฒนา 3(3 -0 -0 )
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนาเป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
3. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ  ยอดทอง
          สถานที่ติดต่อ :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
          โทร : 081-006-9590  e-mail :amnat.yod@mahidol.ac.th , amchinjang@gmail.com
Tentative Schedule
สัปดาห์ที่ /ครั้งที่ หัวข้อ จำนวนชั่วโมง อาจารย์ผู้สอน
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง
1 บทนำ: สัมมนาประเด็นต่างๆ ในบริบทศาสนากับการพัฒนา 3 0 6  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
2 กรอบแนวคิดศาสนากับการพัฒนา 3 0 6  รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา
3 ประเด็นทางปรากฏการณ์ทางศาสนา 3 0 6  รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา
4 สัมมนาประเด็นพุทธศาสนากับการพัฒนา ๑: พุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 0 6  ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน
5 สัมมนาประเด็นพุทธศาสนากับการพัฒนา ๑: พุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 3 0 6  ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน
6 สัมมนาประเด็นศาสนาคริสต์กับการพัฒนา ๑: ศาสนาคริสต์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 0 6  ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์
7 สัมมนาประเด็นศาสนาคริสต์กับการพัฒนา ๒: ศาสนาคริสต์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 0 6  ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์
8 สัมมนาประเด็นศาสนาอิสลามกับการพัฒนา ๑: ศาสนาอิสลามกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 0 6 -
9 สัมมนาประเด็นศาสนาอิสลามกับการพัฒนา ๒: ศาสนาอิสลามกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 0 6 -
10 สัมมนาประเด็นศาสนากับการพัฒนา: กรณีศึกษา ๑: ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 3 0 6  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
11 สัมมนาประเด็นศาสนากับการพัฒนา: กรณีศึกษา ๒: ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศษสนาอิสลาม 3 0 6  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
12 สัมมนาประเด็นศาสนากับการพัฒนา: กรณีศึกษา ๓: ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศษสนาอิสลาม 3 0 6  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
13 สัมมนาประเด็นศาสนากับการพัฒนา: กรณีศึกษา ๔: ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศษสนาอิสลาม 3 0 6  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
14 สัมมนาประเด็นศาสนากับการพัฒนา: กรณีศึกษา ๕: ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศษสนาอิสลาม 3 0 6  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
15 บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจชุมชน สังคมและปัญหาสังคมไทย 3 0 6  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
16 สัมมนาประเด็นพุทธศาสนากับการพัฒนา: นำเสนอประเด็นศึกษา (โครงการวิจัย) 45 0 90  รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา , ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์ , ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง , ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน