word  PDF
COURSE OUTLINE
1.รหัสและชื่อรายวิชา: SHRD514 : RESEARCH METHODOLOGY FOR STUDYING RELIGION AND DEVELOPMENT 3(3 -0 -0 )
สมศน๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการศึกษาศาสนากับการพัฒนา 3(3 -0 -0 )
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนาเป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
3. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ  ยอดทอง
          สถานที่ติดต่อ :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
          โทร : 081-006-9590  e-mail :amnat.yod@mahidol.ac.th , amchinjang@gmail.com
Tentative Schedule
สัปดาห์ที่ /ครั้งที่ หัวข้อ จำนวนชั่วโมง อาจารย์ผู้สอน
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง
1 ความสำคัญของการศึกษาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการศึกษาศาสนากับการพัฒนา 3 0 6  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
2 การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงบูรณาการ/ผสมผสาน 3 0 6  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
3 การเขียนโครงร่างการวิจัย 3 0 6  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3 0 6  ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์
5 เครื่องมือการวิจัย การสร้าง การทดสอบ และการนำไปใช้ 3 0 6  ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์
6 การเก็บรวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูล 3 0 6  ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์
10 การออกแบบการวิจัย ๑) เชิงปริมาณ 6 0 12  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
11 การออกแบบการวิจัย ๒) เชิงคุณภาพ 6 0 12  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
12 การออกแบบการวิจัย ๓) เชิงบูรณาการ/ผสมผสาน 6 0 12  ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง
13 การเขียนรายงานการวิจัย 3 0 6  รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา
14 จริยธรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในคน 3 0 6  รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา
15 การนำเสนอผลงานวิจัย 3 0 6  ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน
16 นำเสนอ/สอบ เค้าโครงร่างการวิจัย 3 0 6  รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา , ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์ , ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน , ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง