word  PDF
COURSE OUTLINE
1.รหัสและชื่อรายวิชา: SHED611 : TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND MORALITY ETHICS FOR EDUCATIONAL LEADERS  3(3 -0 -0 )
สมศษ๖๑๑ : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำทางการศึกษา 3(3 -0 -0 )
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)เป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
3. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :
Tentative Schedule
สัปดาห์ที่ /ครั้งที่ หัวข้อ จำนวนชั่วโมง อาจารย์ผู้สอน
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง
1 แนะนำวิชา คำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียน เอกสารที่ควรอ่านเพิ่มเติม งานและกิจกรรมการเรียนรู้ 3 - 6  รศ.ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์
2 ทฤษฎีภาวะผู้นำ วิวัฒนาการของการศึกษาภาวะผู้นำ 3 - 6  รศ.ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์
3 บทบาท หน้าที่และวิสัยทัศน์ของผู้นำทางการการศึกษา 3 - 6  รศ.ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์
4 จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและผู้บริหารทางการศึกษา 3 - 6  รศ.ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์
5 แนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3 - 6  รศ.ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์
6 ประเด็นปัญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของผู้นำทางการการศึกษา 3 - 6  รศ.ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์
7 ผู้นำทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 3 - 6  รศ.ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์
8 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ/ องค์การทางการศึกษา 3 - 6  รศ.ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์
9 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคุณธรรมจริยธรรมกับการจัดการองค์การทางการศึกษา 3 - 6  รศ.ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์
10 การพัฒนาภาวะผู้นำที่สอดคล้องกับพลวัตทางสังคมและเป็นผู้นำ แห่ง การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณธรรมจริยธรรม 3 - 6  รศ.ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์
11 การนำเสนอรายงาน 3 - 6  รศ.ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์
12 สอบปลายภาค 3 - 6  รศ.ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์