word  PDF
COURSE OUTLINE
1.รหัสและชื่อรายวิชา: SHED605 : STRATEGIC PLANNING AND QUALITY ASSURANCE IN EDUCATIONAL MANAGEMENT TOWARD WORLD CLASS STANDARD 3(3 -0 -0 )
สมศษ๖๐๕ : การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการประกันคุณภาพทางการจัดการการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  3(3 -0 -0 )
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)เป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
3. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :
Tentative Schedule
สัปดาห์ที่ /ครั้งที่ หัวข้อ จำนวนชั่วโมง อาจารย์ผู้สอน
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง
1 การแนะนำรายละเอียดวิชา 3 - 6  รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ
2 ความหมาย แนวคิดของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3 - 6  รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ
3 หลักของการวางแผนเชิง กลยุทธ์ 3 - 6  รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ
4 ความหมาย แนวคิด หลักการของความตรวจสอบได้ 3 - 6  รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ
5 การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา การนำเสนอโดยใช้สื่อสารสนเทศ และเอกสารประกอบการสอน 3 - 6  รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ
6 หลักการทำประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 3 - 6  รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ
7 นโยบายและแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 3 - 6  รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ
8 นโยบายและแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศที่คัดสรร (กลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศอังกฤษ) 3 - 6  รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ
9 นโยบายและแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศที่คัดสรร (กลุ่มประเทศสิงคโปร์ และนิวซีแลนด์) 3 - 6  รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ
10 การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 3 - 6  รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ
11 สรุปผลการไปศึกษาดูงาน 3 - 6  รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ
12 ความหมาย แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ปรัชญาชองการวางแผนหลักสูตร 3 - 6  รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ
13 การประเมินคุณภาพ การปรับปรุง ของสถาบัน การศึกษา และการรับรองหลักสูตรการศึกษา 3 - 6  รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ
14 การวิเคราะห์แผน นโยบายการประกันคุณภาพและวางแผนการทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตน เป็นกรณีศึกษา 3 - 6  รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ
15 การวิเคราะห์แผน นโยบายการประกันคุณภาพและวางแผนการทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตน เป็นกรณีศึกษา (ต่อ) 3 - 6  รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ