word  PDF
COURSE OUTLINE
1.รหัสและชื่อรายวิชา: SCPM502 : PRINCIPLES OF DRUG ACTION 2(2 -0 -0 )
วทภส๕๐๒ : หลักการออกฤทธิ์ของยา 2(2 -0 -0 )
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)เป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
3. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา เนื่องจากวิทยาการทางด้านเภสัชวิทยามีความก้าวหน้ามาก จึงจำเป็นต้องมีการปรับเนื้อหาและสาระด้านเภสัชวิทยา เพื่อให้ถูกต้องและทันสมัย
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :
          อาจารย์ ดร.นพ. พรรษกร  ตันรัตนะ
          สถานที่ติดต่อ :  คณะวิทยาศาสตร์
          โทร : 02-201-5648  e-mail :pansakorn.tan@mahidol.ac.th
Tentative Schedule
สัปดาห์ที่ /ครั้งที่ หัวข้อ จำนวนชั่วโมง อาจารย์ผู้สอน
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง
1 บทนำ เภสัชวิทยา หลักการออกฤทธิ์ของยาทั่วไป: เภสัชพลศาสตร์ เป้าหมายที่ยาออกฤทธิ์ Targets of Drug Action: ตัวรับและการถ่ายทอดสัญญาณในเซลล์ 3 - 6 -
2 เป้าหมายที่ยาออกฤทธิ์ Targets of Drug Action: ตัวรับและการถ่ายทอดสัญญาณในเซลล์ Signaling mechanism and drug action เอนไซม์และตัวขนส่งยา 3 - 6 -
3 การทดลองและวิธีการวัดในทางเภสัชวิทยา การออกฤทธิ์ของยาในระดับเซลล์ การคำนวณทางเภสัชพลศาสตร์ 3 - 6 -
4 หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ การดูดซึม การกระจายตัวและการขับถ่ายของยา 3 - 6 -
5 การเปลี่ยนแปลงยาและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงยา การขนส่งยา 3 - 6 -
6 การประเมินค่าตัวแปรทางเภสัชจลนศาสตร์ ยามีผลต่อการทำงานของร่างกายอย่างไร 3 - 6 -
7 ยาที่ใช้ในการกีฬา การคำนวณทางเภสัชจลนศาสตร์ 3 - 6 -
8 ยากับวิถีการดำเนินชีวิต การใช้ยาในทางที่ผิดและการติดยา - - - -
9 เภสัชพันธุศาสตร์ ความแตกต่างในแต่ละบุคคลและปฏิกริยาต่อยา การตอบสนองต่อยาในประชากรกลุ่มพิเศษ 3 - 6 -
10 พิษวิทยาของยา กรณีศึกษา Case Studies : Acetaminophen & Fentanyl 3 - 6 -
11 การค้นพบและพัฒนายาใหม่ 2 - 4 -