word  PDF
COURSE OUTLINE
1.รหัสและชื่อรายวิชา: SCPM501 : EXPERIMENTAL METHODS IN PHARMACOLOGY 1(0 -2 -0 )
วทภส๕๐๑ : วิธีการทดลองปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา 1(0 -2 -0 )
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)เป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
3. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา เนื่องจากเทคนิคและเทคโนโลยีการศึกษาด้านเภสัชวิทยามีความก้าวหน้ามากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนสาระในรายวิชา เพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และก้าวทันอนาคต
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :
          รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. พรพรรณ  วิวิธนาภรณ์
          สถานที่ติดต่อ :  คณะวิทยาศาสตร์
Tentative Schedule
สัปดาห์ที่ /ครั้งที่ หัวข้อ จำนวนชั่วโมง อาจารย์ผู้สอน
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง
1 Good laboratory practice 1 2 -  รศ.ดร. ภญ.พรพรรณ  วิวิธนาภรณ์
2 Basic statistic for research 1 1 2 -  รศ.นพ.ดร.ณัฐวุธ  สิบหมู่
3 Basic statistic for research 2 1 2 -  รศ.นพ.ดร.ณัฐวุธ  สิบหมู่
5 Polymerase chain reaction 1 2 -  ผศ.ดร.พญ.พิมทิพย์  สังวรินทะ
6 Migration techniques 1 2 -  รศ.ดร.พญ.ณัฎฐิณี  จันทรรัตโนทัย
8 ELISA in pharmacology research 1 2 -  รศ.ดร. ภญ.พรพรรณ  วิวิธนาภรณ์
9 Site-directed mutagenesis 1 2 -  อ.ดร.พรทิพา  กอประเสริฐถาวร
11 Animal models in pain research 1 2 -  รศ.ดร. ภญ.ฤดี  เหมสถาปัตย์
12 In class examination 1 - - -  รศ.ดร. ภญ.พรพรรณ  วิวิธนาภรณ์
13 Nitric oxide detection 1 2 -  รศ.นพ.ดร.ณัฐวุธ  สิบหมู่
14 Mathematical modeling in pharmacology 1 2 -  อ.ดร. นพสมชาย  ญาณโรจนะ
15 Basic techniques in hemostasis 1 2 - -
16 Applications of HPLC, LC-MS/MS and EPR for research in pharmacology 1 2 -  รศ.ดร.นพวรรณ  ภู่มาลา มอราเลส
17 In class examination 2 - - -  รศ.ดร. ภญ.พรพรรณ  วิวิธนาภรณ์