word  PDF
COURSE OUTLINE
1.รหัสและชื่อรายวิชา: SICL616 : ADVANCED COMMUNITY MENTAL HEALTH 2(2 -0 -0 )
ศรจค๖๑๖ : สุขภาพจิตชุมชนขั้นสูง 2(2 -0 -0 )
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
3. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา เพื่อนำประเด็นทางคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการความรู้มาสอดแทรกในการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์เดิม ซึ่งเน้นให้นักศึกษานำหลักทางจิตวิทยาไปใช้เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน โดยเน้นในด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม การอนามัยแม่และเด็ก การโภชนาการ การบริการและการบริหารงานสาธารณสุข การสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :
          รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา  ตันสกุล
          สถานที่ติดต่อ :  คณะสาธารณสุขศาสตร์
          โทร : 02-3548543  e-mail :nnpukky@hotmail.com
          รองศาสตราจารย์ ดร. สุชีรา  ภัทรายุตวรรตน์
          สถานที่ติดต่อ :  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Tentative Schedule
สัปดาห์ที่ /ครั้งที่ หัวข้อ จำนวนชั่วโมง อาจารย์ผู้สอน
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง
1 - แนะนำลักษณะวิชาการเรียนการสอน การประเมินผล - ปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย 2 0 4  รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล
2 - ปัญหาสาธารณสุข (ต่อ) ปัญหาในเขตเมืองและชนบท 2 0 4  รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล
3 - ปัญหาสาธารณสุข (ต่อ) ปัญหาในเขตเมืองและชนบท 2 0 4  รศ.ดร.ปิยธิดา  ตรีเดช
4 - ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย การปฏิรูประบบ - ทฤษฎีระบบ - ทฤษฎีบริหาร 2 0 4  รศ.ดร.ปิยธิดา  ตรีเดช
5 - ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย การปฏิรูประบบ - ทฤษฎีระบบ - ทฤษฎีบริหาร 2 0 4  รศ.ดร.ปิยธิดา  ตรีเดช
6 - การอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิต - แนวคิดการวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนาแบบยั่งยืน นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวคิด นิยาม - งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพ - ภาวะฉุกเฉินวิกฤตของโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อม - อันตรายจากสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ - ขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อม - Environmental services program component - Environmental concept & Real world dynamic approach - System dynamic, Environmental problem analysis and casual loop diagram - แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน - นโยบายสิ่งแวดล้อมและการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม : แนวคิดและแผนปฏิบัติการ - การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 2 0 4  ผศ.ดร.ศิราณี  ศรีใส
7 - การอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิต - แนวคิดการวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนาแบบยั่งยืน นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวคิด นิยาม - งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพ - ภาวะฉุกเฉินวิกฤตของโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อม - อันตรายจากสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ - ขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อม - Environmental services program component - Environmental concept & Real world dynamic approach - System dynamic, Environmental problem analysis and casual loop diagram - แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน - นโยบายสิ่งแวดล้อมและการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม : แนวคิดและแผนปฏิบัติการ - การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 2 0 4  รศ.ดร.ภารดี  เต็มเจริญ
8 - ครอบครัวกับคุณภาพเด็ก - ครอบครัวคุณภาพ (Health Family) - เด็กที่พึงประสงค์ (Health Child) - ความสำคัญ เป้าหมาย และขอบเขตของการอนามัยมารดาและอนามัยเด็ก - สิทธิเด็กและเด็กในภาวะยากลำบาก - บทบาทของนักจิตวิทยาในงานอนามัยแม่และเด็ก 2 0 4  รศ.ดร.ภารดี  เต็มเจริญ
9 - ครอบครัวกับคุณภาพเด็ก - ครอบครัวคุณภาพ (Health Family) - เด็กที่พึงประสงค์ (Health Child) - ความสำคัญ เป้าหมาย และขอบเขตของการอนามัยมารดาและอนามัยเด็ก - สิทธิเด็กและเด็กในภาวะยากลำบาก - บทบาทของนักจิตวิทยาในงานอนามัยแม่และเด็ก 2 0 4  รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล
10 ความสัมพันธ์ของโภชนาการกับสุขภาพจิต - จิตวิทยาพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการกินอาหารและปัญหาโภชนาการ - แนวทางการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาในการสร้างเสริมบริโภคในแต่ละช่วงวัย ปัญหาโภชนาการของประเทศไทย และผลกระทบต่อสุขภาพจิต - สถานการณ์ปัญหาของประเทศไทยในอดีตปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต - ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของปัญหาโภชนาการในเขตเมืองและเขตชนบท - ผลกระทบของปัญหาโภชนาการต่อสุขภาพจิต การดำเนินกิจกรรมทางโภชนาการเพื่อการป้องกัน และส่งเสริมโภชนาการในไทย - แนวทางการส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคนไทย โดย FBDG (Food Based Dietary Guideline) กิจกรรมป้องกันและส่งเสริมโภชนาการในเด็กและผู้สูงอายุ 2 0 4  รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล
11 ความสัมพันธ์ของโภชนาการกับสุขภาพจิต - จิตวิทยาพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการกินอาหารและปัญหาโภชนาการ - แนวทางการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาในการสร้างเสริมบริโภคในแต่ละช่วงวัย ปัญหาโภชนาการของประเทศไทย และผลกระทบต่อสุขภาพจิต - สถานการณ์ปัญหาของประเทศไทยในอดีตปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต - ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของปัญหาโภชนาการในเขตเมืองและเขตชนบท - ผลกระทบของปัญหาโภชนาการต่อสุขภาพจิต การดำเนินกิจกรรมทางโภชนาการเพื่อการป้องกัน และส่งเสริมโภชนาการในไทย - แนวทางการส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคนไทย โดย FBDG (Food Based Dietary Guideline) กิจกรรมป้องกันและส่งเสริมโภชนาการในเด็กและผู้สูงอายุ 2 0 4  รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล
12 - ความเป็นมา ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพและ สุขศึกษา - แนวคิด หลักการของการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา - ขอบเขตและการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานบริการ ชุมชนและโรงเรียน - สถานการณ์ตัวอย่าง : งานส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษากับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 2 0 4  รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล
13 - ความเป็นมา ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพและ สุขศึกษา - แนวคิด หลักการของการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา - ขอบเขตและการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานบริการ ชุมชนและโรงเรียน - สถานการณ์ตัวอย่าง : งานส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษากับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 2 0 4  รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล
14 แนวคิด หลักการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ 2 0 4  รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล
15 บูรณาการ แนวคิด หลักการงานสาธารณสุขต่อการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 2 0 4  รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล
16 บูรณาการ แนวคิด หลักการงานสาธารณสุขต่อการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ : นักศึกษา นำเสนอรายงานตามหัวข้อที่สนใจ 2 0 4  รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล