0-2441-4125

SHED609
FUNDAMENTAL IN EDUCATIONAL RES

  45 hours
Plus Exam  

รหัสวิชา


สมศษ๖๐๙              
ฐานรากการวิจัยทางการศึกษา

คำอธิบายรายวิชา


มโนทัศน์และทฤษฎีการวิจัยพื้นฐาน แนวทางเชิงวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการการศึกษา การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดในการวิจัย หลักการออกแบบการวิจัย ยุทธวิธีการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพโดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ และจรรยาบรรณการวิจัย

ภาษาในใช้ในการสอน


ภาษาอังกฤษ

จำนวนหน่วยกิต


2 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา


สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย


ผู้บริหารการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทางการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ผู้ทำงานด้านการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 
3. ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท โดยไม่ทำวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา จะต้องนำเสนอผลงานอื่นของตนเองที่มีคุณภาพงานเทียบได้กับวิทยานิพนธ์ หรือมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือมีผลงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5. ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่กล่าวนี้อาจได้รับการพิจารณาให้ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


ได้ทราบแนวคิดพื้นฐานของการทำวิจัยด้านการศึกษาโดยเรียนรู้ถึงรูปแบบการทำวิจัยเบื้องต้นที่สำคัญรวมถึงกระบวนการทำวิจัยแบบสร้างสรรค์ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ลงลึกถึงปรัชญาและกระบวนทัศน์ต่อการวิจัยเพื่อเข้าใจถึงรากฐานของการศึกษาวิจัยอย่างลุ่มลึกซึ่งจะนำไปสู่การทำการวิจัยด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   

จำนวนที่เปิดรับ


น้อยที่สุด 5 คน มากที่สุด 15 คน

วัน/เดือน/ปี ที่เปิด-ปิดรายวิชา


29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562

สถานที่จัดการเรียนการสอน


ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อัตราค่าลงทะเบียน


9000 บาท / หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ


-

จำนวนชั่วโมงทั้งหมด


45 ชั่วโมง

ตารางสอน


หัวข้อวันที่เวลา
Research Approaches29 สิงหาคม 256209.00-12.00 น.
Research Designs5 กันยายน 256209.00-12.00 น.
Identity a Research Problem, Systematic literature Review, Conceptual Framework12 กันยายน 256209.00-12.00 น.
Sampling Design in Quantitative and Qualitative Research19 กันยายน 256209.00-12.00 น.
Measurement and Data Collection Design: Quantitative Research26 กันยายน 256209.00-12.00 น.
Analyzing and interpreting Quantitative Data: Descriptive Statistics3 ตุลาคม 256209.00-12.00 น.
Analyzing and interpreting Quantitative Data: t-test, Analysis of Variance (ANOVA), Correlation Analysis, Multiple Regression Analysis10 ตุลาคม 256209.00-12.00 น.
Instrument and Data Collection Design: Qualitative Research17 ตุลาคม 256209.00-12.00 น.
Techniques Used to Collect Data24 ตุลาคม 256209.00-12.00 น.
Data Analysis in Qualitative Research31 ตุลาคม 256209.00-12.00 น.
Classroom Research7 พฤศจิกายน 256209.00-12.00 น.
Future Research14 พฤศจิกายน 256209.00-12.00 น.
Research on Innovation Development21 พฤศจิกายน 256209.00-12.00 น.
Educational Technology Development28 พฤศจิกายน 256209.00-12.00 น.
Final Examination12 ธันวาคม 256209.00-12.00 น.

วัน เวลาที่ทำการสอน


วันพฤหัสบดี09.00-12.00 น.

การสอบวัดผล


สอบ

การประเมินการเรียนการสอน


1.	การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 20%
2.	งานที่มอบหมาย 50%
3.	สอบปลายภาค 30%

รายชื่อผู้สอน


อ.ดร.โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี
รศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ
รศ.ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์	
อ.ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์	

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการประชาสัมพันธ์


-

Course ID


SHED609              
FUNDAMENTAL IN EDUCATIONAL RESEARCH

Course Description


Concepts and basic research theories; research methodological approaches in educational management, review of related research literature; research conceptual framework; research design principles; research strategies; research instrument development, quality examination by using quantitative or qualitative techniques; quantitative and qualitative data analyses and research ethics

Teaching Language


English

Number of credits


2 credit

Course Category


Social Science and Humanities

Target Group


Educational administrators
Education management experts
Educational plan and policy analysts
Academics
Educators

Qualification Requirements


1. Holds a master degree in education or related fields from an institution in the country or abroad that the Higher Education Commission guarantees. 
2. Has a cumulative GPA of at least 3.5. 
3. Has passed the English Proficiency Exam according to the criteria of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
4. Applicants who did not complete a thesis as part of their master degree must present their other work that is equivalent to a thesis, is accepted by the program committee, or has a research published. 
	5. Applicants that have other qualifications may be accepted depending on the decision of the program committee and Faculty of Graduate Studies.

Benefit obtained from attending this course


ได้ทราบแนวคิดพื้นฐานของการทำวิจัยด้านการศึกษาโดยเรียนรู้ถึงรูปแบบการทำวิจัยเบื้องต้นที่สำคัญรวมถึงกระบวนการทำวิจัยแบบสร้างสรรค์ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ลงลึกถึงปรัชญาและกระบวนทัศน์ต่อการวิจัยเพื่อเข้าใจถึงรากฐานของการศึกษาวิจัยอย่างลุ่มลึกซึ่งจะนำไปสู่การทำการวิจัยด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   

Number of Attendance Required


Minimum 5 people Maximum 15 people

Course Duration


29 August 2019 to 12 December 2019

Venue to conduct the study


Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humanities

Cost Fee


9000 Bath / Credit

Other fee


-

Total Hours


45 Hours

Class Schedule


TopicDateTime

Day and time of Study


Thursday09.00-12.00 น.

Evaluation


Exam

Course Evaluation


1.	Class participation 20%
2.	Assignments 50%
3.	Final Examination 30%

Course Team


Lect.Dr.Sovaritthon Chanseangsri
Assoc.Prof.Dr.Arisara Leksansern
Assoc.Prof.DrPoschanan Niramitchainont
Lect.Dr.Panchit Longpradit

Further Information


-

0-2441-4125
grwww@mahidol.ac.th