กลับหน้าหลัก
   

    โครงการประกวดคำขวัญรณรงค์ประหยัดพลังงาน วันที่ 28 กันยายน 2550
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 โดยให้ทุกหน่วยงานลดใช้พลังงานร้อยละ 10 - 15 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกำหนดเป็นนโยบายในการประหยัดพลังงาน และมีมาตรการในการใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น การเปิด - ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา การใช้กระดาษรีไซเคิล การขับรถยนต์ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชั่วโมง การใช้น้ำแต่พอดี และรณรงค์สร้างความรู้และปลุกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในการประหยัดพลังงานขององค์กรและของชาติ บัณฑิตวิทยาลัย จึงกำหนดจัดโครงการประกวดคำขวัญรณรงค์ประหยัดพลังงาน ขึ้น โดยรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 - 30 มิถุนายน 2550 และได้ประกาศผลวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ชื่อ - นามสกุล
หน่วยงาน /จังหวัด
คำขวัญ
เด็กหญิงพิมพกานต์ แสงจันทร์
โรงเรียนอนุบาลแพร่ จังหวัดแพร่
เราเกิดเมืองไทย เรารักเมืองไทย
ร่วมแรงร่วมใจ ลดใช้พลังงาน


2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ชื่อ - นามสกุล
หน่วยงาน /จังหวัด
คำขวัญ
นายนพดล เปี่ยมพุก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปิดไม่เปลือง


3. รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ชื่อ - นามสกุล
หน่วยงาน /จังหวัด
คำขวัญ
เด็กหญิงสุขุมาล กิจสำเร็จ
จังหวัดสุรินทร์
พลังงานมีจำกัด ต้องประหยัดและ
ใส่ใจพลังงานจะหมดไว หากไม่ใช้อย่างพอเพียง

และรางวัลประกาศเกียรติคุณ มี 10 รางวัล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด บัณฑิตวิทยาลัยขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัลในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา