กลับหน้าหลัก
   

    ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ Orientation 2007
วันที่ 27 มิถุนายน 2550

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 เวลา 9.30 - 17.30 น. ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศนักศีกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2550 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อสร้างความประทับใจ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นศึกษาและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานนี้ ศ.ดร.ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกร็ดความรู้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต และทีมวิเทศสัมพันธ์ยังได้พานักศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น กองวิเทศสัมพันธ์, สำนักหอสมุด, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, สถานีตำรวจพุทธมณฑล และวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์