4. การจัดการน้ำ (Water)


4.1 นโยบาย/กิจกรรมการอนุรักษ์การใช้น้ำในส่วนงาน

4.1.1 โครงการการอนุรักษ์การใช้น้ำในส่วนงานอย่างเป็นระบบ Water conservation program

A replaced water valve


การเปลี่ยนก๊อกน้ำเป็นแบบประหยัดน้ำ


4.2 มีปริมาณการใช้น้ำประปาและปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (เช่น น้ำบาดาล) Piped water 2013

ปี พ.ศ. น้ำประปา(ลบ.ม.) น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ(ลบ.ม.)
2554 3,775 -
2555 3,228 -
2556 (ม.ค.-ก.ย.56) 2,726 -