3. การจัดการของเสียในส่วนงาน (Waste)


3.1 Waste Recycle Campaign

3.1.1 Video Media (CHANGE)


3.1.2 โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ (Waste Management Campaign (3R))
การจัดการขยะ (3 R)Waste Management Campaign (3R)


การนำกระดาษหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่ Paper reuse management (REUSE)


การใช้ Tablet ในการประชุม Reduce paper by using Tablet PCs for The Faculty of Graduate conference. (REDUCE)


โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ Bio – Organic Fertilizer (RECYCLE)Waste Segregation / Waste Segregation bins for wet waste and dry waste


3.2 การบำบัดขยะมีพิษรวมถึงการคัดแยกและส่งให้บริษัทที่มีการรับรองการจัดการขยะมีพิษกำจัด Toxic waste recycling

----ไม่มี ----

3.3 การบำบัดขยะอินทรีย์ เช่น เศษผักและพืช Organic waste treatment garbage

3.3.1 Bio-Organic Fertilizer Project


Composting for Bio-Organic Fertilizer Project

Composted Bio-Organic Fertilizer is ready to use.


Using of Bio-Organic Fertilizer


3.4 Patial Reusing
 


การนำกระดาษหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่ Patial Reusing


3.5 การปล่อยน้ำเสีย

--- ปล่อยลงถังกักเก็บ ---

3.6 นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในส่วนงาน
 

3.6.1 นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต Policy to reduce the use of paper and plastic on campusการใช้ Tablet ในการประชุมเพื่อลดการใช้กระดาษ Use ablet PCs for the Faculty of Graduate Studies conferences to reduce paper use. s

  3.6.2 Green Meetings
  • - Electronic letters and E-mail have been used for informing and inviting faculty members to participate the Faculty of Graduate Studies meetings.

  • - บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านการตรวจประเมินผลการจัดประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม ตามหลักการ Green Meetings The Faculty of Graduate Studies has received a certification of Green Meetings management
Certificate of Satisfactory accessment for the Green Meetings management.