3. การจัดการของเสียในส่วนงาน (Waste)


3.1 Waste Recycle Campaign

3.1.1 Video Media (CHANGE)


3.1.2 โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ (Waste Management Campaign (3R))
การจัดการขยะ (3 R)Waste Management Campaign (3R)


การนำกระดาษหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่ Paper reuse management (REUSE)


การใช้ Tablet ในการประชุม Reduce paper by using Tablet PCs for The Faculty of Graduate conference. (REDUCE)


โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ Bio – Organic Fertilizer (RECYCLE)Waste Segregation / Waste Segregation bins for wet waste and dry waste


3.2 การบำบัดขยะมีพิษรวมถึงการคัดแยกและส่งให้บริษัทที่มีการรับรองการจัดการขยะมีพิษกำจัด Toxic waste recycling

----- ไม่มีการจัดการ ----

3.3 การบำบัดขยะอินทรีย์ เช่น เศษผักและพืช Organic waste treatment garbage

3.3.1 ปล่อยให้ย่อยสลายได้ทั้งหมดและนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ทำปุ๋ยหมัก biomass


Composting for Bio-Organic Fertilizer Project

Composted Bio-Organic Fertilizer is ready to use.


โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
Using of Bio-Organic Fertilizer


3.4 การกำจัดขยะอินทรีย์ เช่น เศษขยะ กระดาษ พลาสติก โลหะ ที่ไม่ใช้แล้ว

- นำไปทิ้งที่มหาวิทยาลัยจัดให้

- นำกระดาษหน้าเดียวไปใช้ใหม่
 


การนำกระดาษหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่ Patial Reusing


3.5 การปล่อยน้ำเสีย

--- บำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ (มหาวิทยาลัยรวบรวมและบำบัดเพื่อนำไปรดน้ำต้นไม้ในวิทยาเขต) ---

3.6 มีนโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต
  - ได้ดำเนินนโยบายเต็มรูปแบบแล้ว3.6.1 นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต Policy to reduce the use of paper and plastic on campusการใช้ Tablet ในการประชุมเพื่อลดการใช้กระดาษ
Use ablet PCs for the Faculty of Graduate Studies conferences to reduce paper use. s

  3.6.2 Green Meetings
  • - Electronic letters and E-mail have been used for informing and inviting faculty members to participate the Faculty of Graduate Studies meetings.

  • - บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านการตรวจประเมินผลการจัดประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม ตามหลักการ Green Meetings The Faculty of Graduate Studies has received a certification of Green Meetings management
Certificate of Satisfactory accessment for the Green Meetings management.