1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)


1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 – 1.4  

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้กรอกข้อมูล

1.5 ขนาดพื้นที่รวมของส่วนงาน    11,300  ตารางเมตร
1.6 ขนาดพื้นที่ของชั้นล่างสุดของอาคารทุกอาคารของส่วนงานรวมกันทั้งหมด   1,964  ตารางเมตร
1.7 จำนวนนักศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งหมดในส่วนงานทั้งเรียนเต็มเวลา และไม่เต็มเวลาที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2558  -  คน

1.8 จำนวนบุคลากร (ไม่รวม out source หรือการจัดจ้างภายนอก)   169  คน


ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานส่วนงาน
   - สายวิชาการ
   - สายสนับสนุน

1
146

คน
คน
ลูกจ้าง
   - ประจำ
   - ชั่วคราว
   - โครงการ

20
2
-

คน
คน
คน

1.9 ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ยังคงเป็นป่า / Area on campus covered in forested vegetation -  ตารางเมตร

1.10 ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ที่ใช้ปลูกหญ้า ส่วนแนวตั้ง  green roofs และพื้นที่อื่นๆ ที่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ Area on campus covered in planted vegetation
7,917 ตารางเมตร

1.11 ขนาดของพื้นที่ของส่วนงานที่อุ้มน้ำ (หมายถึงพื้นที่ที่สามารถอุ้มน้ำได้  เช่น พื้นดิน/หญ้า บล็อคคอนกรีต   หรือพื้นที่อื่นๆ ที่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้) 3,382  ตารางเมตร 

1.12 งบประมาณปี 2558
- งบประมาณทั้งหมดของส่วนงาน Total Budget 263,329,788.60 บาท
- งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และงบประมาณที่ดูแลด้านกายภาพ และงบประมาณที่ดูแลด้านกายภาพ งบประมาณการดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่Sustainability Budget 200,000 บาท