1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)


1.1 ขนาดพื้นที่รวมของส่วนงาน 11,300   ตารางเมตร

1.2 ขนาดพื้นที่ตั้งอาคาร หรือขนาดพื้นที่ชั้นล่างสุดของส่วนงาน 1,964    ตารางเมตร  

1.3 มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในทุกระดับชั้นในส่วนงานทั้งเรียนเต็มเวลาและบางเวลาในปีการศึกษา 255      –   คน  

1.4 ในส่วนงานมีบุคลากรทั้งหมด
  อาจารย์ (อาจารย์ 1 คน ผู้บริหาร 8 คน)           9    คน
นักวิจัย                                                        –     คน  
เจ้าหน้าที่สนับสนุน                                      168  คน

1.5 ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ยังคงเป็นป่าคิดเป็น   –    ตารางเมตร

1.6 ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ที่ใช้ปลูกหญ้า ระแนงไม้ ต้นไม้ภายในอาคาร และหนองน้ำที่ขุดขึ้น 7,918    ตารางเมตร

1.7 ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นดิน/หญ้าของส่วนงาน (ที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น)   –    ตารางเมตร  และขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางมะตอย อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง  (รวมพื้นที่ตั้งอาคารในข้อ 1.2)  3,382  ตารางเมตร

1.8 งบประมาณปี 2556  ของเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 100,000   บาท   งบประมาณปี 2556 ทั้งหมด 199,500,000   บาท