1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)


1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 – 1.4  

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้กรอกข้อมูล

1.5 ขนาดพื้นที่รวมของส่วนงาน    19,076  ตารางเมตร
1.6 ขนาดพื้นที่ของชั้นล่างสุดของอาคารทุกอาคารของส่วนงานรวมกันทั้งหมด   1,753  ตารางเมตร
1.7 จำนวนนักศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งหมดในส่วนงานทั้งเรียนเต็มเวลา และไม่เต็มเวลาที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2559  -  คน

1.8 จำนวนบุคลากร (ไม่รวม out source หรือการจัดจ้างภายนอก)   169  คน


ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานส่วนงาน
   - สายวิชาการ
   - สายสนับสนุน

2
138

คน
คน
ลูกจ้าง
   - ประจำ
   - ชั่วคราว
   - โครงการ

18
3
-

คน
คน
คน

1.9 ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ยังคงเป็นป่า / Area on campus covered in forested vegetation -  ตารางเมตร

1.10 ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ที่ใช้ปลูกหญ้า ส่วนแนวตั้ง  green roofs และพื้นที่อื่นๆ ที่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ Area on campus covered in planted vegetation
6,862 ตารางเมตร

1.11 ขนาดของพื้นที่ของส่วนงานที่อุ้มน้ำ (หมายถึงพื้นที่ที่สามารถอุ้มน้ำได้  เช่น พื้นดิน/หญ้า บล็อคคอนกรีต   หรือพื้นที่อื่นๆ ที่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้) 5,602  ตารางเมตร 

1.12 งบประมาณปี 2559
- งบประมาณทั้งหมด 267,311,600 บาท
- งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 200,000 บาท