1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)


1.1 ขนาดพื้นที่รวมของส่วนงาน 11,300   ตารางเมตร (m2)

1.2 จำนวนบุคลากร (ไม่รวม out source หรือการจัดจ้างภายนอก Total people

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานส่วนงาน
   - สายวิชาการ
   - สายสนับสนุน

1
141

คน
คน
ลูกจ้าง
   - ประจำ
   - ชั่วคราว
   - โครงการ

25
-
-

คน
คน
คน

1.3 ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ยังคงเป็นป่า / Area on campus covered in forested vegetation     -

1.4 ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ที่ใช้ปลูกหญ้า ส่วนแนวตั้ง  green roofsและพื้นที่อื่นๆ ที่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้Area on campus covered in planted vegetation

7,917 ตารางเมตร (m2) 


1.5 ขนาดของพื้นที่ของส่วนงานที่อุ้มน้ำ (หมายถึงพื้นที่ที่สามารถอุ้มน้ำได้  เช่น พื้นดิน/หญ้า บล็อคคอนกรีต หรือพื้นที่อื่นๆ ที่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ Non-retentive surfaces/total area
 

3,382  ตารางเมตร (m2) 


1.6 งบประมาณปี 2557 Sustainability Budget

งบประมาณทั้งหมดของส่วนงาน Total Budget
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และงบประมาณที่ดูแลด้านกายภาพ และงบประมาณที่ดูแลด้านกายภาพ งบประมาณการดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่Sustainability Budget