6. การศึกษาของส่วนงาน (Education)


ก. การศึกษา
ประเภท MUGE ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
6.1 รายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2556 - - - - -
6.2 รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2556 - - - 8 -
  6.2.1. บฑคร ๕๑๗ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓(๓-๐-๖)
    GRID 517 Essential Grammar for Graduate Studies  
         
  6.2.2 บฑคร ๕๑๔ การอ่านและเขียนเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓(๓-๐-๖)
    GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies  
         
  6.2.3 บฑคร ๕๑๕ การพูดและเขียนเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓(๓-๐-๖)
    GRID 515 Speaking and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies  
         
  6.2.4 บฑคร ๕๑๖ การเขียนวิทยานิพนธ์สำหรับบัณฑิตศึกษา ๓(๓-๐-๖)
    GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies  
         
  6.2.5 บฑคร ๕๑๘ การพัฒนาทักษะการทำข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓(๓-๐-๖)
    GRID 518 Developing English Test-Taking Skills for Graduate Studies  
         
  6.2.6 บฑคร ๕๒๑ จริยธรรมการวิจัย ๑(๑-๐-๒)
    GRID 521 Research Ethics  
         
  6.2.7 บฑคร ๕๒๒ สุขภาพประชากรโลก ๓(๓-๐-๖)
    GRID 522 Global Health  
         
  6.2.8 บฑคร ๖๐๓ ชีวสถิติ ๓(๓-๐-๖)
    GRID 603 Biostatisticss  
         
      ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ข. การวิจัย

ประเภท
จำนวน (บาท)
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
6.3 จำนวนเงินวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน - - -
6.4 จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด (โดยรวมข้อ 6.3) 100,000 100,000 100,000

ค. ผลงานตีพิมพ์และงานแสดง

ประเภท
จำนวนผลงาน (เรื่อง) และงานแสดง  (ครั้ง)
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
6.5 จำนวนผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน - - -
6.6 จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
       เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยส่วนงาน
4 4 -
 
6.6.1 Loy Kratong Festival

The Facuty of Graduate Studies received 2 awards :
- The 1 st award for creativity of Krathong.
- The 1 st award for creativity of fancy marching.


Used-materials were applied for decorating the Faculty of Graduate Studies fancy wihile participated in Loy Krathong Activity.


6.6.2 The Faculty of Graduate Studies New Year Activity

ประกวดกองเชียร์ (Supportor Contest)
การแต่งกายของสี เน้นการประหยัด เรียบง่ายใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวทาง Reduce - Reuse - Recycle

Dressing and Decoration must be focus on saving, neat and valuable in accordance with the principle of Reduce, Reuse and Recycle.

คำขวัญที่ทั้งสองสีเสนอมา ดังนี้

          สีเขียว : "ชาว GR ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"    |   สีส้ม : "พลังงานมีคุณค่า ร่วมกันรักษา ใช้อย่างประหยัด"


Supportor Contest


6.6.3 Knowledge Learning and Sharing Activity : GO TO ECO INDEX 2013


GO TO ECO INDEX 2013


6.6.4 Traveling Study at The King's Royally Initiated LaemPhakBia Environmental Research and Development Project LaemPhakBia Sub-distric, Ban LaemDistric, Petchaburi Province


Traveling Study at The King's Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project Laem Phak Bia Sub-distric, Ban Laem Distric, Petchaburi Province


 


6.7 จำนวนชมรมหรือองค์กรของนักศึกษาในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม --- ไม่มี ---
6.8 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม http://www.grad.mahidol.ac.th/gr-green/