โครงการศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ประสาน
การจัดหางานแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์ค่าครองชีพของเศรษฐกิจไทยที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีพในการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการแข่งขันทางการศึกษาที่นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานและได้งานตามที่ตนเองคาดหวังไว้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานระหว่างการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานแก่นักศึกษาที่มีความสนใจในการใช้เวลาว่างในระหว่างการศึกษาให้เกิดประโยชน์ และเป็นการช่วยเหลือให้นักศึกษาผู้ที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการต่างๆ ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมทำงานกับองค์กรนั้นๆ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง โครงการศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล
  • เพื่อให้ทราบความต้องการทำงานของนักศึกษา
  • เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มโอกาสให้แก่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงาน
  • เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้พิเศษระหว่างการศึกษา
  • เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบ และผู้ใช้บัณฑิต
กลุ่มเป้าหมาย
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
  • หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
  • หน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
  • สถานประกอบการต่างๆ