Skip to main content

Current Students

หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2557

เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 หมวด 9 การสำเร็จการศึกษาที่กำหนดการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งในการขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมviewsที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 จึงประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2557 ไว้ดังนี้

To avoid a $50 late fee, please submit your application before the deadline for the semester you’re enrolling in:

  1. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2554
  2. ประกาศนี้ ให้ใช้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผนการศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ทั้งแผน ก แบบ ก1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) และแผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) ทุกคนที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
  3. ผลงานที่เผยแพร่
  4. วิธีการเผยแพร่ผลงาน การเผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโทดำเนินการได้ 2 วิธี คือ
  5. ประเภทของวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและประเภทของที่ประชุมวิชาการที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก1 และแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นดังนี้
  6. การระบุชื่อนักศึกษาในผลงานที่เผยแพร่ นักศึกษาสามารถระบุชื่อเป็นผู้แต่งหลักหรือผู้แต่งร่วมก็ได้ และต้องระบุชื่อส่วนงานที่ศึกษาและมหาวิทยาลัยมหิดล
  7. การเสนอหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  8. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ คำวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นที่สุด

  1,033  views