สนับสนุนโดย

Sponsor

ประเภทการแข่งขัน

การเดิน - วิ่ง ค่าสมัคร 500.- บาท ทุกระยะแข่งขัน
อันดับ 1 ของระยะทาง 10 กม. Overall ( ชาย 1 รางวัล / หญิง 1 รางวัล ) ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพศชาย-หญิง : ไม่เกิน 19 ปี, 20 – 29 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มผู้พิการ
M / F : Below 19 / 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60+ / Rehabitant

เวลาปล่อยตัว : 05.45 น.
Starting time : 05.45 hrs.

รางวัล (Reward)
อันดับ 1 – 3 ของแต่ละรุ่นอายุ ชาย-หญิง ได้รับถ้วยรางวัล
Top Three in each age group will be awarded & Trophy
เพศชาย-หญิง : ไม่เกิน 19 ปี, 20 – 29 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มผู้พิการ
M / F : Below 19 / 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60+ / Rehabitant

เวลาปล่อยตัว : 05.55 น.
Starting time : 05.55 hrs.

รางวัล
อันดับ 1 – 3 ของแต่ละรุ่นอายุ ชาย-หญิง ได้รับถ้วยรางวัล
Top Three in each age group will be awarded & Trophy
เวลาปล่อยตัว : 06.05 น.
Starting time : 06.05 hrs.

- ไม่มีรางวัล -
No Awards

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครออนไลน์ (ปิดรับสมัครแล้วค่ะ)

2. วิธีการชำระเงินและการแจ้งการชำระเงิน สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ (Pay Process)

 • 1.1 หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึก QR Code ลงในโทรศัพท์มือถือ
 • 1.2 เปิดแอพพลิเคชั่นธนาคารในโทรศัพท์มือถือ แล้วเลือก สแกนจ่ายเงิน
 • 1.3 โหลดภาพ QR code จากโทรศัพท์มือถือเพื่อชำระเงิน (วิธีนี้ ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน)
ผู้สมัคร print หรือ บันทึกหน้าจอโทรศัพท์ ใบแจ้งชำระเงิน INVOICE และนำไปชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง ที่ธนาคาร
(วิธีนี้ ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน)

3. เช็คสถานะ

www.grad.mahidol.ac.th/GradRunning2018
*หากพบปัญหาติดต่อ phanida.tat@mahidol.ac.th หรือ
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 02 441 4125 ต่อ 601-605

4. รับเสื้อ + ป้ายเบอร์วิ่ง (BIB) / Race kit collection (Shirt and Race bib number)

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
Sunday 16 December, 2018

เวลา 10.00-16.00 น.
Time : 10.00 – 16.00 hrs.

ณ โถงชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา
Venue : Ground floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya Campus
Remark : No race kit pick up on the race day

5. วันจัดกิจกรรมแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
Saturday 22 December, 2018

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ของรางวัล

ผู้ที่เดิน-วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน รับเหรียญที่ระลึก

ขนาดเสื้อ
Shirt size (Chest size)

กติกาต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ

 • อายุตรงตามประเภทของผู้เข้าแข่งขัน
 • ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในใบสมัครถูกต้อง
 • ผู้สมัครไม่สามารถให้ผู้อื่นลงแข่งขันแทนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีหมายเลขวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม (No BIB No Run)
 • ต้องมาถึงจุดปล่อยตัวก่อนเวลาปล่อยตัวตามประเภทระยะทางที่สมัคร
 • ต้องเข้าบริเวณปล่อยตัวตามกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ตามที่ระบุไว้ตอนสมัคร และระบุเป็นอักษรไว้บนหมายเลขวิ่ง การไม่เข้าบริเวณปล่อยตัวตามโซนระยะที่กำหนดไว้ถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน
 • ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว ตามระยะที่ลงทะเบียน การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทจนสิ้นสุดเส้นชัย
 • ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ที่หน้าอกให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัวและเข้าสู่เส้นชัย
 • ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัดการช่วยเหลือนักวิ่ง สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดปฐมพยาบาลหรือจุดให้น้ำเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน
 • ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งท่านอื่น
 • ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
 • ไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
 • หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด การตัดสินใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) การจัดลำดับของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
 • คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด
 • ห้ามนักกีฬานำสิ่งเสพติด และสิ่งของมึนเมาเข้ามาในบริเวณงาน
 • ห้ามนำอาวุธ สิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณงาน
 • ห้ามนักกีฬา ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ภายในบริเวณงาน
 • นักกีฬาควรวิ่งชิดซ้าย และรักษากฎจราจร อย่างเคร่งครัด
 • หากนักกีฬาท่านใด มีภาวะร่างกายผิดปกติให้แจ้งหน่วยปฐมพยาบาลตามจุดทันที
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะทางได้รับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัยทุกคน
 • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้สมัครหลังจากปิดรับสมัครล่วงหน้า อาจได้รับเสื้อไม่ตรงไซค์ที่ต้องการหรือไม่ได้รับ
 • ผู้สมัครที่ทำการสมัครแล้ว ต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด.
 • ไม่เปิดรับสมัครวิ่งทุกประเภท ทุกระยะทางในเช้าวันแข่งขัน
 • หากผู้สมัครยกเลิกการสมัครแล้ว จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ และไม่สามารถวิ่งแทนกันได้
 • ผู้สมัครที่สมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะทาง ชื่อ และเพศ ทุกกรณี

กำหนดการแข่งขัน
Tentative Program

วันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561
Date : Saturday 22 December, 2018


เวลา กำหนดการ
05.00 - 05.20 น.
05.00 hrs.
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
Stand by at Mahidol University, Salaya Campus
05.25 น.
05.25 hrs.
กล่าวนำรายงานกิจกรรมโดย
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผู้แทน

Welcoming Remark
by Professor Dr. Patcharee Lertrit, M.D. Dean of Faculty of Graduate Studies
05.30 น.
05.30 hrs.
พิธีเปิดงานโดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ผู้แทน

Opening Remark
by Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D. Acting President of Mahidol University
05.35 น.
05.35 hrs.
กิจกรรม Aerobic dance โดย
ตัวแทนผู้นำออกกำลังกาย จากสภาและองค์การนักศึกษา
"Aerobics Dance" by Student Council
05.45 น.
05.45 hrs.
ปล่อยตัวระยะทาง 10 กิโลเมตร
Mini Marathon Period 10 km. Start
05.55 น.
05.55 hrs.
ปล่อยตัวระยะทาง 5 กิโลเมตร
Fun Run Period 5 km. Start
06.05 น.
06.05 hrs.
ปล่อยตัวเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง 3 กิโลเมตร
Walk - Run Period 3 km. Start
06.30 – 06.50 น.
06.30 hrs.
รายงานตัวรับรางวัล สำหรับผู้ที่ชนะลำดับที่ 1-3 ของทุกประเภทการแข่งขัน
Award Presentation Ceremony
07.00 – 07.40 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะลำดับที่ 1-3 ของทุกประเภทการแข่งขัน
08.00 น.
08.00 hrs.
คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องถ่ายภาพร่วมกัน
Race went close
08.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม
***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เส้นทางการวิ่ง - เดิน

Wave Wave

หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อ

โทรศัพท์

02 441 4125 ต่อ 601-605

Email Address

phanida.tat@mahidol.ac.th

Facebook Fanpage

GradRunning2018

Type and Hit Enter to Search